Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Czwartek, 24 wrzesień 2020

Starosta Wołowski ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.    

Nieruchomość: dot. części nieruchomości, oznaczonej jako działki gruntu nr:


- 13, AM-24 o pow. 0,0902 ha, (W-RIVa – 0,0526 ha, W-RIVb – 0,0376),
- 27, AM-24 o pow. 0,1081 ha, (W-RIVb),   
- 29, AM-24 o pow. 0,0497 ha, (W-RIVb),
- 3, AM-32, o pow. 0,1119 ha, (W-RIVa – 0,0373 ha, W-RIVb – 0,0076 ha, W-ŁV – 0,0670 ha),
obręb Brzeg Dolny – miasto, gm. Brzeg Dolny, nr księgi wieczystej – WR1L/00041743/0.

 

Tryb przetargu: pisemny nieograniczony.

 

Przeznaczenie: D28PS – przeznaczenie terenu na przemysł, bazy i składy. Część terenu znajduje się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. Na terenie występuje udokumentowane stanowisko archeologiczne.

 

Cena wywoławcza: 72.100,00 zł. Sprzedaż prawa własności przedmiotowej części nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W przeliczeniu na euro = 16.093,75 euro.

 

Termin i miejsce przetargu: 30 października 2020 r., o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pok. nr 10 (parter).

 

Wadium: stanowiące 5% ceny wywoławczej, tj. 3.605,00 zł, płatne do dnia 23.10.2020 r. włącznie.

 

Ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane na stronie internetowej BIP (bip.powiatwolowski.pl), na stronie internetowej tut. Urzędu (www.powiatwolowski.pl), w prasie lokalnej na terenie powiatu wołowskiego, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wołowie.

 

Informacje dodatkowe dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołowie, pok. 27 lub pod nr telefonu: 071 380 59 46.

 

Treść ogłoszenia o przetargu

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 8
odwiedziny: 11746057

Informacja o finansowaniu projektu