Wydrukuj artykuł

Nabór do komisji konkursowej

Wtorek, 10 listopad 2020

 

Zarząd Powiatu Wołowskiego, w związku z ogłoszonym w dniu 29 października 2020 r. otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2021 r., ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.; Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.), do udziału w pracach Komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert zgłoszonych  w ww. konkursie.

 

1. Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, biorące udział w konkursie.

2. Funkcję członka Komisji konkursowej może pełnić osoba, która nie podlega wyłączeniu z prac Komisji na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego dotyczących wyłączenia pracownika (art. 24).

3. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny, a jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Zadania Komisji konkursowej:

1) ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,

2) rekomendacja co do wyboru oferty dla Zarządu Powiatu Wołowskiego.

 

Organizacje/podmioty zgłaszają swoje kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowej podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację(-e) wskazującą(-ce), należy składać w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Kandydaci do Komisji konkursowej – realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2021 r.” do skrzynki korespondencyjnej w holu głównym Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów lub pocztą (liczy się data wpływu formularza do Biura Obsługi Klienta, a nie data stempla pocztowego do dnia 16 listopada 2020 roku do godz. 15.00

1) osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00,

2) lub pocztą – liczy się data wpływu formularza do Biura Obsługi Klienta, a nie data stempla pocztowego.

Osoba wybrana do udziału w pracach Komisji, przed przystąpieniem do oceny merytorycznej ofert zobowiązana jest do zapoznania się z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z treścią uchwały dot. ogłoszenia przedmiotowego otwartego konkursu ofert.


Formularz zgłoszeniowy

 

 

 

 

Załącznik do ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej

do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2021 r.

a) Imię i nazwisko kandydata na członka komisji:

b) Adres i dane kontaktowe kandydata:

Adres do korespondencji

Adres e-mail

Nr telefonu

c) Oświadczenia kandydata:

Ja niżej podpisany(a)……………………………………………………………………………...………..

oświadczam, że deklaruję wolę udziału w komisji konkursowej. Jednocześnie oświadczam, iż dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Oświadczam, że jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych.

………………………………… …...……………………………

(miejscowość, data) (podpis)

d) Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.

2) Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- naboru osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 do udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2021 r.,

- w przypadku wyboru osoby wskazanej do udziału w komisji konkursowej do opinii merytorycznej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b) prawo do żądania sprostowania i uzupełnienia swoich danych osobowych,

c) prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

8) Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9) Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich.

………………………………………………………

(miejscowość, data) (podpis)

e) Dane organizacji/podmiotu zgłaszającego kandydata:

Nazwa organizacji/podmiotu

Forma prawna

Numer KRS

Adres organizacji/podmiotu

Nr telefonu

Adres e-mail

f) Uzasadnienie wyboru kandydata przez organizację/podmiot

g) Osoba(y) uprawniona(e) do reprezentacji organizacji/podmiotu zgłaszającego kandydata:

Imię i nazwisko

Funkcja

h) Upoważnienie wydane kandydatowi przez organizację pozarządową/podmiot który reprezentuje, do pracy w komisji konkursowej:

Ja/my, niżej podpisany(i) w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszam(y) kandydaturę
….............….................................................................................................................................
do pracy w Komisji konkursowej do rozpatrywania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2021 r.

……………………… ………….…...................................... …...………………………

(pieczęć podmiotu) podpis(y) osób/osoby uprawnionej/ych (miejscowość, data)