Wydrukuj artykuł

Konkurs ofert

Wtorek, 09 marzec 2010

Zarząd Powiatu Wołowskiego na podstawie art. 5 ust.1 pkt1, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zmian), uchwały nr Nr XXXV/209/09 z dn.29.12.2009r Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010r.” ogłasza z dniem 09.03.2010r. otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego wynikających z „Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010r.”

Konkurs skierowany jest do organizacji, podmiotów i jednostek, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących statutowe zadania w zakresie odpowiednim do rodzaju zadań będących przedmiotem konkursu.

 

I. Rodzaje zadań
Przedmiotem konkursu są zadania z zakresu:

1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

2. Kultury:

3. Turystyki, krajoznawstwa i promocji powiatu:

4. Promocji i ochrony zdrowia

II. Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadań.

1. Na wsparcie i realizację zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu Zarząd Powiatu Wołowskiego planuje przekazać dotację w łącznej wysokości do 23 500 zł, w tym na zadania z zakresu:

2. W roku 2009 Zarząd Powiatu przekazał na zadania tego samego rodzaju dotację w łącznej wysokości 19 950 zł, w tym na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 5000 zł, kultury: 11 000 zł, turystyki i promocji powiatu: 1 450 zł, promocji i ochrony zdrowia: 2 500 zł

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zmian.) po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
3. Zarząd Powiatu Wołowskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Zarządem Powiatu Wołowskiego.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zgłoszone w ramach konkursu zadania powinny obejmować działania z terminem realizacji w okresie od 1 maja 2010r. do 15 grudnia 2010r. Zadania powinny być realizowane na terenie Powiatu Wołowskiego.
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
3. Zadanie winno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Powiatu Wołowskiego

V. Termin i warunki składania ofert

1. Oferty (oryginał wraz z załącznikami) należy składać w terminie do 9 kwietnia 2010r. do godziny 15.00 w biurze podawczym (pok. nr 5) Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów. Oferta powinna być złożona na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).
2. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: "Konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań powiatu w 2010r" z oznaczeniem rodzaju zgłaszanego zadania. Na kopercie należy obowiązkowo zamieścić nazwę i adres wnioskodawcy. Wnioski złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane.
3. Oferta powinna być wypełniona maszynowo, komputerowo lub czytelnym pismem, posiadać ponumerowane strony oraz złożone pieczątki oferenta we wszystkich wymaganych miejscach; należy wypełnić wszystkie pola oferty; oferta powinna być sporządzona w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy.
4. Do ofert należy obligatoryjnie dołączyć :

5. Oferty zawierające błędy formalne nie uzupełnione w ciągu 3 dni od powiadomienia oraz złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1. Wybór ofert nastąpi do dnia 23 kwietnia 2010r.
2. Złożone oferty pod względem formalnym oceniane są przez odpowiednie Wydziały Starostwa w zależności od rodzaju zadań. Oceny merytorycznej dokonuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Starosty.
3. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Zarząd Powiatu Wołowskiego, który podpisuje z wybranymi oferentami umowę na realizację zadań.
4. Rozpatrywanie i ocena ofert następuje zgodnie z art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy uwzględnieniu poniższych kryteriów: