Wydrukuj artykuł

Powiat Wołowski przystępuje do planu B

Środa, 06 styczeń 2010

27 kwietnia 2009r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” popularnie zwanym Planem B. Program będzie realizowany w latach 2009 – 2011.
Na mocy tej uchwały jednostki samorządu terytorialnego, które dokonają likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, będą mogły otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa w związku z przejęciem zobowiązań.

Jednym z warunków uczestnictwa w Planie B jest przyjęcie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego programu reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na obszarze jednostki zawierającego: zasady i harmonogram likwidacji spzoz wraz z terminem jej zakończenia, sprawozdania finansowe samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za trzy lata poprzedzające rok, w którym złożono wniosek wraz z raportami i opiniami biegłego rewidenta, będącymi wynikiem badania sprawozdań finansowych oraz propozycję restrukturyzacji i spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego powstałych w wyniku likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

29 grudnia 2009r. Rada Powiatu Wołowskiego przyjęła Program reorganizacji w systemie zdrowia na terenie Powiatu Wołowskiego. Wniosek o dokonanie oceny przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz wymaganymi załącznikami w dniu 30.12.2009r. został złożony w siedzibie BGK w Warszawie.

Warunkiem udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego jest uzyskanie m.in. zawiadomienia o objęciu programem, wykreślenie spzoz z rejestru zakładów opieki zdrowotnej i KRS oraz przejęcie zobowiązań spzoz przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Powiat Wołowski uchwałą nr XXXII/182/09 z dnia 29 września 2009r. w sprawie likwidacji PZ ZOZ w Wołowie rozpoczął proces likwidacji PZ ZOZ w Wołowie z dniem 1 października 2009r. a termin zakończenia likwidacji został ustanowiony na dzień 30 czerwca 2010r. Spełnione zostały zatem wstępne warunki umożliwiające przystąpienie do Programu.