Wydrukuj artykuł

Publikacja oferty

Piątek, 19 marzec 2010

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.) zamieszcza się na okres 7 dni ofertę realizacji zadania publicznego pn. „42 Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy Dolnego Śląska – eliminacje powiatowe”.

Oferta zamieszczona została:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej/zakładka ogłoszenia;
  2. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
  3. na stronie internetowej www.powiatwolowski.pl

Zgodnie z ust. 4 art. 19a każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od dnia 19 marca 2010, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Termin składania uwag: 26 marca 2010r.

Uwagi można składać listownie na adres:

  1. Wydział Rozwoju Współpracy Europejskiej Promocji i Kultury Starostwo Powiatowe w Wołowie Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów – faxem na nr: 071 380 59 00 begin_of_the_skype_highlighting 071 380 59 00 end_of_the_skype_highlighting lub poprzez
  2. e-mail: promocja@powiatwolowski.pl.
    Uwaga: decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego, czy wysłania faxu lub e-maila.

Oferta: http://bip.powiatwolowski.pl/?ogloszenia=1&rok=2010&mc=3&eid=149