Wydrukuj artykuł

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Czwartek, 26 listopad 2020

Powiat Wołowski pozyskał kolejne środki zewnętrzne, dzięki realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 2.8 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej  i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

 

Całkowita wartość projektu to 156.761,20 zł. Za otrzymane środki zakupiono sprzęt do pracy zdalnej dla dzieci z rodzin zastępczych, Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie, Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych „Wiosna” w Krzydlinie Małej- 45 laptopów wraz z oprogramowaniem, 3 sprzęty audiowizualne oraz oprogramowanie dla dzieci niepełnosprawnych. Środki z Projektu przeznaczono również na zakup środków ochrony osobistej, w tym maseczek, rękawic ochronnych i płynów dezynfekujących oraz wyposażenia dwóch izolatek, na wypadek, gdyby dzieci wymagały odbycia kwarantanny.