Wydrukuj artykuł

Zarząd Powiatu Wołowskiego powołał komisję konkursową

Czwartek, 19 listopad 2020

 

Uchwała nr 109/331/20

Zarządu Powiatu Wołowskiego

z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2021 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15 ust. 1, ust. 2a i ust. 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) w związku z uchwałą nr 104/316/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2021 r., Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2021 r. ogłoszonego z dniem 29 października 2020 r. w składzie:

 

  1. Jarosław Iskra – przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołowskiego,
  2. Artur Fojt - przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołowskiego,
  3. Magdalena Górak-Kaleta – przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołowskiego,
  4. Ewa Kulik - przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołowskiego.

 

§ 2.

Ustala się wzór karty oceny, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego, na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie.

 

 

 

 

§ 2.

Ustala się wzór karty oceny, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego, na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie.

Uchwała nr 109/331/20

Zarządu Powiatu Wołowskiego

z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2021 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15 ust. 1, ust. 2a i ust. 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) w związku z uchwałą nr 104/316/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2021 r., Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2021 r. ogłoszonego z dniem 29 października 2020 r. w składzie:

 

  1. Jarosław Iskra – przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołowskiego,
  2. Artur Fojt - przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołowskiego,
  3. Magdalena Górak-Kaleta – przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołowskiego,
  4. Ewa Kulik - przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołowskiego.

 

§ 2.

Ustala się wzór karty oceny, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego, na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie.