Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Pliki do pobrania

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

 

Informujemy, że zadania z zakresu rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania realizowane są bezpośrednio po wcześniejszym telefonicznym umówieniu w Wydziale Komunikacji i Transportu terminu wizyty.


tel. rejestracja pojazdu  71 380 59 29

tel. wydawanie uprawnień 71 380 59 30

 

Na umówioną wizytę należy przybyć punktualnie. Wszelkie opłaty powinny zostać dokonane przed wizytą w urzędzie. Informacja dot. opłat, a także wnioski dostępne są na stronie www.powiatwolowski.pl (zakładka: Formularze do pobrania).

Przyjmowanie Klientów odbywa się z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności. Klienci urzędu mają obowiązek zasłaniania twarzy (ust i nosa), a także powinni posiadać rękawiczki.

 

Jednocześnie przypominamy, że:

- termin związany z obowiązkiem przerejestrowania pojazdu został wydłużony do 180 dni,

- wydane pozwolenia czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,

- w przypadku gdy ważność uprawnień do kierowania upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność uprawnień ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

 

 • Numer konta Starostwa Powiatowego w Wołowie do dokonywania opłat dotyczących spraw załatwianych w Wydziale Komunikacji

11 9583 1022 0100 0447 2001 0101

w tytule przelewu prosimy podawać przedmiot sprawy (np. rejestracja pojazdu Jan Kowalski, prawo jazdy Tadeusz Nowak, itp. )

 

 

 • Numer konta Urzędu Miejskiego Wołów do dokonywania opłat skarbowych dotyczących spraw załatwianych w Wydziale Komunikacji

82 9598 0007 0200 2013 2002 0001

w tytule przelewu prosimy podawać przedmiot sprawy ( np. zaświadczenie Jan Kowalski, upoważnienie Jan Nowak itp.)

 

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy
 2. Zgoda na rozpoczęcie szkolenia oraz uzyskanie prawa jazdy przez osobę poniżej 18 roku życia 
 3. Rejestracja nowego pojazdu wniosek
 4. Rejestracja nowego pojazdu wytyczne
 5. Rejestracja pojazdu z UE wniosek
 6. Rejestracja pojazdu z UE wytyczne
 7. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski  wniosek 
 8. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski wytyczne
 9. Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
 10. Upoważnienie
 11. Wymiana dowodu rejestracyjnego wniosek 
 12. Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na kolejny wpis badania technicznego
 13. Zawiadomienie o nabyciu wniosek 
 14. Zawiadomienie o nabyciu wytyczne
 15. Zawiadomienie o zbyciu wniosek
 16. Zawiadomienie o zbyciu wytyczne
 17. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
 18. Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej
 19. Wniosek nadanie VIN wykonanie tabliczki znamionowej
 20. Wniosek o adnotację hak gaz taxi L
 21. Wniosek o dopisanie lub wykreslenie współmałżonka
 22. Wniosek o wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej
 23. Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
 24. Wniosek o wymianę tablic rejestracyjnych i dowodu rej.
 25. Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej - bagażnik
 26. Zestawienie opłat za rejestrację

WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

 1. Pozwolenie na budowę
 2. Pozwolenie na rozbiórkę
 3. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzeczy innej
 4. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 5. Zgłoszenie przystąpienia do budowy lub wykonania robót budowlanych
 6. Zgloszenie przystąpienia do rozbiórki lub wykonania robót rozbiórkowych
 7. Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu
 8. Wglad do prowadzonych spraw oraz wydanie uwierzytelnionych kopii dokumentow w posiadaniu wydzialu UA
 9. Wnioski różne
 10. Rejestracja i wydanie dziennika budowy
 11. Oświadcznei o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością  na cele budowlane
 12. Informacja uzupełniająca
 13. Zgłoszenieu budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

 1. Wniosek o wydanie karty wędkarskiej

 

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA, ROLNICTWA i LEŚNICTWA

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie, hodowanie, utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
 2. Wniosek o zgłoszenie jednostki pływającej
 3. Wniosek o usunięcie drzewa
 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na przetrzymywanie zwierzęcia łownego

 

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

 

Udostępnianie materiałów pzgik

 

 1. EGiB - wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
 2. P - wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 3. P1 - wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków
 4. P2 - wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy EGiB w postaci elektronicznej
 5. P3 - wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy GESUT w postaci elektronicznej
 6. P4 - wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy BDOT500 w postaci elektronicznej
 7. P5 - wniosek o udostępnienie rejestru cen  nieruchomości
 8. P6 - wniosek o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB
 9. P7 - wniosek o udostępnienie innych materiałów

 

Nadawanie uprawnień do korzystania z portalu WebEWID

 1. Wniosek o nadanie uprawnien do WebEWID

 

Zgłaszanie prac geodezyjnych

 1. ZG - zgłoszenie prac geodezyjnych

 

Pozostałe formularze i wnioski

 1. Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków, zgłoszenie zmian danych
 2. Wniosek o przyjęcie dokumentacji technicznej do zasobu geodezyjnego
 3. Wniosek o uzgodnienie przebiegu sieci uzbrojenia terenu
 4. Wniosek o zatwierdzenie ponownej klasyfikacji gruntów 
 5. Pełnomocnictwo
 6. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji gruntów i budynków
 7. Wniosek o przyjęcie operatu do zasobu
 8. Arkusz danych ewidencyjnych budynków
 9. Arkusz danych ewidencyjnych budynków

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 

 1. Wniosek o wydanie zgody na wykreślenie zakazu sprzedaży, dzielenia nieruchomości
 2. Wniosek o przyznanie na własność działki siedliskowej
 3. Wniosek o przyznanie działki dożywotniej zstępnym
 4. Wniosek o przyznanie działki dożywotniej
 5. Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
 6. Oświadczenie o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej
 7. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

 

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH

 1. Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 2. Wniosek o dofinansowanie kształcenia do opłat za kształcenie nauczycieli

 

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I DRÓG

 

 1. Wniosek o zajęcie pasa - urządzenie
 2. Wniosek o zajęcie pasa - zjazd

 

 

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 31
odwiedziny: 11745894

Informacja o finansowaniu projektu