Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Fundusz pożyczkowy

 

Pożyczki udzielane przez Subregionalny Fundusz Pożyczkowy współfinansowane są ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Od 5 kwietnia 2007r, w oparciu  o współpracę Powiatu Wołowskiego z Polską Fundacją Przedsiębiorczości, w  Starostwie Powiatowym w Wołowie działa  Punkt Obsługi Funduszu Pożyczkowego  „Dolny Śląsk”.

Fundusz przeznaczony jest dla mikro i małych przedsiębiorców (czyli zatrudniających do 50 osób), którzy opracowali strategię działania i chcą uzyskać pożyczkę na rozwój swojej działalności, jednak z różnych powodów nie mogą skorzystać z tradycyjnego finansowania bankowego (brak historii kredytowej, zbyt krótkie istnienie na rynku czy niewystarczające środki finansowe). Warto podkreślić, że pożyczka może być udzielona zarówno na cele inwestycyjne, jak i obrotowe, a jej maksymalna kwota to 120 tys. zł. Oprocentowanie w skali roku wynosi przeciętnie 7-8%, jednak określane jest każdorazowo indywidualnie.

Fundusz powstał w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, a jego kapitał, 10 mln zł., w 75% sfinansowany został przez Unię Europejską. W Powiecie Wołowskim ponad 95% podmiotów gospodarczych zatrudnia do 9 osób, w pełni zasadne jest więc podejmowanie działań, które mogą przynieść wymierne korzyści małym, często rodzinnym firmom. Bez wątpienia wspólna inicjatywa Powiatu Wołowskiego i Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości daje perspektywę ożywienia życia gospodarczego i powstania nowych lub zachowania obecnych miejsc pracy.

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych współpracą zapraszamy więc do wizyty w Starostwie. Punkt Obsługi Funduszu Pożyczkowego znajduje się na parterze, pokój nr 5 - Punkt Obsługi Klienta, i jest prowadzony przez Beatę Puchałę – tel. (071) 380 59 20, e-mail: fundusz@powiatwolowski.pl. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje nt. zasad udzielania pożyczek oraz niezbędne formularze.

Subregionalny Fundusz Pożyczkowy DOLNY ŚLĄSK

Subregionalny Fundusz Pożyczkowy "DOLNY ŚLĄSK", jest przeznaczony dla mikro i małych przedsiębiorców w szczególności z województwa dolnośląskiego. Celem Funduszu jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek.

Korzystając z możliwości jakie daje Unia Europejska (dzięki dofinansowaniu Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego "DOLNY ŚLĄSK" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa), Polska Fundacja Przedsiębiorczości uruchomiła obsługę przedsiębiorców poprzez Punkty Obsługi Funduszu (tzw. POF). POF-y usytuowane są na terenach powiatów części województwa dolnośląskiego.

Oferta Funduszu "DOLNY ŚLĄSK", jest kierowana do mikro i małych przedsiębiorców, którzy mają utrudniony dostęp do kredytu bankowego.

 

Kto może otrzymać pożyczkę:

 1. zatrudniający do 50 pracowników
 2. mający swoją siedzibę i prowadzący podstawową działalność na terenie województwa dolnośląskiego
 3. działający co najmniej 3 miesiące
 4. posiadający wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka
 5. mający dobrą strategie działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju
 6. działający we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczna

Jaką pożyczkę można otrzymać:

 1. cel: pożyczka może być udzielona zarówno na cele inwestycyjne, jak i na cele obrotowe
 2. kwota pożyczki: pożyczka może być udzielona maksymalnie do wysokości 120 tys. zł
 3. okres spłaty pożyczki: okres spłaty pożyczki wynosi 36 miesięcy od momentu podpisania umowy. Dopuszczalny jest 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału.
 4. W indywidualnych przypadkach, istnieje możliwość udzielenia pożyczki o okresie spłaty do 60 miesięcy
 5. wkład własny: minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi 20% wartości przedsięwzięcia
 6. oprocentowanie: pożyczki oprocentowane są według stopy referencyjnej Komisji Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki plus maksymalnie do 3,0 punktów procentowych marży w stosunku rocznym. Wysokość marży ustalana jest indywidualnie. Wysokość stopy referencyjnej ogłaszana jest przez KE i publikowana w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej
 7. prowizje i opłaty: od przyznanej pożyczki pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości do 2,0% kwoty przyznanej pożyczki, płatna jednorazowo w momencie jej udzielenia
 8. zabezpieczenie: zabezpieczenie z tytułu pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie

Jakie korzyści daje współpraca z Funduszem:

 1. ułatwiony dostęp do źródeł finansowania z pominięciem banków komercyjnych
 2. minimalny wkład własny
 3. elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki
 4. uproszczona procedura

Regulamin udzielania pożyczek

 1. Regulamin udzielania pożyczek SFP "DOLNY ŚLĄSK"
 2. Ulotka Informacyjna

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać pożyczkę

 1. Wniosek o pożyczkę
 2. Informacja nt. realizowanego przedsięwzięcia
 3. Oświadczenie majątkowe
 4. Oświadczenie pożyczkobiorcy i poręczyciela
 5. Dane finansowe dla przedsiębiorców prowadzących pełną księgowowść
 6. Dane finansowe dla przedsiębiorców prowadzących uproszczoną ksiegowość
 7. Lista kontrola załączników do wniosku
zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 25
odwiedziny: 11745888

Informacja o finansowaniu projektu