Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Nieruchomości - przetargi

 

 

_________________________________________________

 

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

_________________________________________________

 

 

1.  Obręb Brzeg Dolny - miasto, gmina Brzeg Dolny,

- 13, AM-24 o pow. 0,0902 ha, (W-RIVa – 0,0526 ha, W-RIVb – 0,0376),

- 27, AM-24 o pow. 0,1081 ha, (W-RIVb),

- 29, AM-24 o pow. 0,0497 ha, (W-RIVb),

- 3, AM-32, o pow. 0,1119 ha, (W-RIVa – 0,0373 ha, W-RIVb – 0,0076 ha, W-ŁV – 0,0670 ha),

stanowiące własność Skarbu Państwa.

Ogłoszenie o przetargu

 

Przeznaczenie: D28PS – przeznaczenie terenu na przemysł, bazy i składy. Część terenu znajduje się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. Na terenie występuje udokumentowane stanowisko archeologiczne.

 

Cena wywoławcza: 72.100,00 zł. Sprzedaż prawa własności przedmiotowej części nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W przeliczeniu na euro = 16.093,75 euro.

 

Termin i miejsce przetargu: 30 października 2020 r., o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pok. nr 10 (parter).

 

Wadium: stanowiące 5% ceny wywoławczej, tj. 3.605,00 zł, płatne do dnia 23.10.2020 r. włącznie.

Ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane na stronie internetowej BIP (bip.powiatwolowski.pl), na stronie internetowej tut. Urzędu (www.powiatwolowski.pl), w prasie lokalnej na terenie powiatu wołowskiego, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wołowie.

 

Informacje dodatkowe dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołowie, pok. 27 lub pod nr telefonu: 71 380 59 46.

 

2.  Obręb Wołów - Miasto; Działka gruntu nr 5/39, AM-47, o pow. 1,2321 ha,

 

należąca do Powiatu Wołowskiego, nieruchomość gruntowa niezabudowana położona na peryferiach miasta Wołowa, zlokalizowana w rejonie ul. Tadeusza Kościuszki.

Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Sądu Rejonowego w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych pod nr WR1L/00038997/1.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
- tereny aktywności gospodarczej (AG/43) (w tym handel hurtowy i detaliczny o powierzchni sprzedażowej nieprzekraczającej 2 000 m²),
- obszar strefa ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych (OW),
- na działce zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne 52/52/76-24 (AZP).

 

Nieruchomość położona jest w południowej części Wołowa. Bezpośredni dojazd zapewnia droga gruntowa odchodząca na wschód od ul. Tadeusza Kościuszki. Posiada w miarę regularny kształt zbliżony do trapezu. Nieruchomość nie posiada wyposażenia w sieci uzbrojenia terenu. W odległości około 120 m na zachód znajdują się sieci energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, natomiast sieć gazowa przebiega w drodze wojewódzkiej w odległości około 350 m.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, pokój nr 27.

 

Telefon do kontaktu: 71 380 59 46

 

 

 

 

 

 

3. Obręb Krzydlina Mała nr 16; Działka gruntu nr 192, AM-4, o pow. 0,2267 ha,

 

stanowiąca własność Skarbu Państwa, zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym, budynkiem gospodarczym-oborą oraz budynkiem gospodarczym.

 

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

- tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej (MNR/11).

Obszar nieruchomości znajduje się w strefie ,,B” – ochrony konserwatorskiej, w strefie konserwatorskiej ochrony zabytków archeologicznych oznaczonej na rysunku planu symbolem ,,OW”.

 

Kształt działki gruntu jest nieregularny, jednakże dający możliwość racjonalnego zagospodarowania. Nieruchomość uzbrojona jest w urządzenia infrastruktury technicznej: sieć elektro – energetyczną oraz sieć wodociągową (sieć gminna) oraz kanalizację – szambo. Przy granicy działki przebiega sieć kanalizacji deszczowej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

 

Cena według operatu szacunkowego: 65.000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 gr.) - sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, pokój nr 27.

 

Telefon do kontaktu: 71 380 59 45, 71 380 59 64

 

 

 

 


 

 

4. Obręb Oborniki Śląskie; Działka gruntu nr 13, AM-42, o pow. 2,9839 ha,

 

nieruchomość rolna niezabudowana położona na peryferiach miasta Oborniki Śląskie.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Sądu Rejonowego w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych pod nr WR1W/00010562/0.

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
- tereny rolnicze (R/1),
- tereny lasów, częściowo ZL/20 i ZL/21

 

Nieruchomość zlokalizowana jest w rejonie ul. Armii Wojska Polskiego, kilkadziesiąt metrów na wschód od ww. ulicy. Jej zachodnią granicę stanowi droga (nieurządzona w terenie), północną wyznacza miedza, natomiast pozostałe granice wyznacza las. Nieruchomość nie posiada wyposażenia w sieci uzbrojenia terenu. Bezpośrednie otoczenie przedmiotowej nieruchomości stanowią grunty użytkowane rolniczo oraz lasy. Oddalona jest o około 500 m od ostatnich zabudowań mieszkaniowych miasta oraz około 2 km od centrum miasta.

 

Cena według operatu szacunkowego: 118.640,00 zł netto (słownie: sto osiemnaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100 gr.) - sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, pokój nr 27.

 

Telefon do kontaktu: 71 380 59 45, 71 380 59 64

 

 

 


zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 31
odwiedziny: 11745894

Informacja o finansowaniu projektu