Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

2007 - 2013

PROJEKTY ZREALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

 

  1. „Rozbudowa systemów informatycznych administracji publicznej wspomagających zarządzanie w Starostwie Powiatowym w Wołowie"

    Projekt realizowany w ramach działania 2.2. Rozwój usług elektronicznych, Priorytet II Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo informacyjne).

    Linki do aktualnych informacji o realizacji projektu:

 

 

Logo Uni Europejskiej

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby biura projektowego realizowanych w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie wołowskim” współfinansowanego przez Unię Europejską Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eIncusion,

 

I. Zamawiający

Powiat Wołowski , Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów

tel. 71/ 380 59 01, fax. 71/380 59 00

NIP 9880219208

II. Tytuł projektu

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie wołowskim”

III. Program, Priorytet, Działanie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion.

IV. Nazwa przedmiotu zamówienia

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie zostało podzielone na 5 odrębnych części (A, B, C, D, E ):

 

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dostawy materiałów promocyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działanie:

8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Oś priorytetowa:

8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

 

Starosta Powiatu Wołowskiego informuje o rozpoczęciu rekrutacji beneficjentów do projektu pn.

 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim" współfinansowanego przez Unię Europejską Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion, :

 

Rekrutacja potrwa od dnia 22.01.2014 r. do dnia 28.02.2014 r.

 

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców Powiatu Wołowskiego, poprzez zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz wyposażenia w sprzęt komputerowy dla 50 gospodarstw domowych (30 rodzin zastępczych oraz 20 osób niepełnosprawnych).

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz/lub pobrania dokumentów rekrutacyjnych, mogą się zgłaszać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie przy ulicy Inwalidów Wojennych 24, w godzinach 8.00-15.00 oraz pod numerem telefonu 71 389-53-00 wew. 15.

 

Szczegóły rekrutacji określa regulamin wraz załącznikami do pobrania.

 

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie.

Formularze

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności

gospodarki, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o realizacji projektu partnerskiego "Wszyscy mamy równe szanse" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich  

 

W związku z pozytywną weryfikacją wniosku aplikacyjnego i zakończeniem negocjacji do projektu „Wszyscy mamy równe szanse” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich) realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kamerton z Wołowa – lider projektu, Powiat Wołowski – partner, informujemy, że Stowarzyszenie Kamerton otrzymało dofinansowanie w wys. 38 096,42 (ogólna wartość projektu 43 096,42) na realizację działań edukacyjno-kulturalnych (warsztaty teatralne, artystyczne i muzyczne) na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu. Czas realizacji projektu od 01.01.2014 do 31.10.2014r. Powiat Wołowski jako partner projektu będzie realizował w ZSS w Lubiążu zajęcia logopedyczne od 01.02.2014 do 31.10.2014.

 

 

Zapytanie ofertowe na nauczyciela zajęcia logopedyczne

Zapytanie ofertowe na trenera/nauczyciela warsztatów teatralnych

Zapytanie ofertowe na trenera/nauczyciela warsztatów artystycznych

Zapytanie ofertowe na trenera/nauczyciela warsztatów muzycznych

 

 

Zawiadomienie o wyborze ofert nauczyciel zajęcia logopedyczne

Zawiadomienie o wyborze ofert trener/nauczyciel warsztatów teatralnych

Zawiadomienie o wyborze ofert trener/nauczyciel warsztatów artystycznych

Zawiadomienie o wyborze ofert trener/nauczyciel warsztatów muzycznych

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 31
odwiedziny: 11745894

Informacja o finansowaniu projektu