Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Projekty | Aktywność, kwalifikacje - Twój kapitał

Od 2008r PUP w Wołowie realizuje projekt systemowy pn. "Aktywność, kwalifikacje - Twój kapitał". w ramach PO Kapitał Ludzki  Projekt. Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej  w regionie, Poddziałanie:  6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie, podniesienie poziomu mobilności zawodowej oraz zwiększenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy osób bezrobotnych z powiatu wołowskiego. Działania projektu koncentrują się na:

- umożliwieniu bezrobotnym zdobycia doświadczenia zawodowego dzięki uczestnictwu w stażach,
- podniesieniu posiadanych i nabycia nowych kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach,

- wspieranie przedsiębiorczości uczestników projektu przez udzielenie im wsparcia finansowego na uruchomienie własnej działalności gospodarczej oraz organizację szkoleń z  zakresu przedsiębiorczości,
- zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy i pośrednictwa zawodowego.

Do końca 2011 roku na formy aktywizacji (tj. staże, szkolenia oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej) przewidziane w projekcie wydano kwotęponad 5,7 mln zł.  Uzupełnieniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, wynoszącego 85% kosztów kwalifikowanych, są środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji samorządu powiatu.

 

W ramach projektu "Aktywność, kwalifikacje - Twój kapitał" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie do końca 2011r. zoorganiozwano:

- staże dla 316 osób

- ptzygotowanie zawodowe dla 21 osób

- 31 szkoleń dla 400 osób

- wypłacono jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 158 osób.

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 26
odwiedziny: 11745889

Informacja o finansowaniu projektu