Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Ogłoszenie o konsultacjach

Czwartek, 20 październik 2011

Ogłoszenie o konsultacjach

projektu „Programu współpracy powiatu wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012r.”

 

Na podstawie Uchwały nr XLV/254/10 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Zarząd Powiatu Wołowskiego ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy powiatu wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012r.”

Cel konsultacji: poznanie opinii oraz umożliwienie zgłaszania uwag do przedmiotowego projektu przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działające na terenie Powiatu Wołowskiego.
Przedmiot konsultacji: projekt „Programu współpracy powiatu wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012r.”
Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: konsultacje rozpoczynają się z dniem 27 października 2011r i trwają do 10 listopada 2011r.
Forma konsultacji:
1.    umieszczenie na stronie internetowej powiatu www.powiatwolowski.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiatwolowski.pl przedmiotowego projektu.
2.     otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działających na terenie Powiatu Wołowskiego w dniu 07 listopada 2011r., godz. 15.00, Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego w Wołowie.

Opinie i uwagi do projektu można zgłaszać pisemnie w wyznaczonym wyżej terminie na adres:
Wydział Rozwoju Promocji  Kultury i Sportu, Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
lub za pomocą poczty elektronicznej na adres promocja@powiatwolowski.pl.

Za ostateczny termin otrzymania opinii i uwag uznaje się datę wpływu informacji do Starostwa Powiatowego, tj. 10 listopada 2011r.
Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest projekt „Programu współpracy powiatu wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012r.”

Pliki do pobrania:

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 37
odwiedziny: 11745981

Informacja o finansowaniu projektu