Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Otwarty konkurs ofert

Piątek, 21 październik 2011

Zarząd Powiatu Wołowskiego na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592  ze zmianami), art. 25 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) oraz art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami), ogłasza z dniem 21 października 2011 r. otwarty konkurs ofert
na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Całodobowa opieka  i wychowanie dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej”.

I.    Informacje ogólne:

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są:
1.    organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,
2.    podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

II.    Rodzaj zadania:

Przedmiotem konkursu jest zadanie dotyczące prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej o zasięgu ponadgminnym dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej, z uwzględnieniem prowadzenia:
1)    zajęć mających na celu udzielenie pomocy w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych;
2)    zajęć socjoterapeutycznych;
3) zajęć korekcyjno- kompensacyjnych;
4) pomoc w nauce;
5) pomoc socjalną;
6) organizację czasu wolnego;
7) stałą pracę z rodziną;
8) stałą współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkami Pomocy Społecznej, szkołami, ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi oraz Sądem.

III.    Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania i zasady przyznawania dotacji:

1. Wysokość przekazywanych dotacji na realizację zadania określana będzie corocznie  w uchwale budżetowej Rady Powiatu Wołowskiego i przekazywana w miesięcznych transzach podmiotowi realizującemu zadanie.
2. Szczegółowe zasady przekazywania i rozliczania dotacji określi umowa na realizację zadania.

IV.    Termin i warunki realizacji zadania:

1.Zadanie realizowane będzie w okresie od dnia 1 grudnia 2011 r. do dnia 30 listopada 2016 r.
2. Zadanie realizowane będzie na terenie Powiatu Wołowskiego.

V.    Termin i warunki składania ofert:

1. Oferty w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia) należy składać w terminie do 14 listopada 2011 r. do godz. 12.00 w biurze podawczym (pokój Nr 5) Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.
2. Oferta powinna być złożona na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zdania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). W przypadku przesłania oferty pocztą/kurierem decyduje data wpływu.
3. Oferta powinna zawierać:
a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
zawierający opis planowanego działania;
b) informację o terminie i miejscu realizacji zadania;
c) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania;
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych
zapewniających realizacje zadania;
e) informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych          
z innych źródeł na realizację danego zadania;
f) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę,        
w zakresie którego dotyczy zadanie;
g) informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.
4. Do ofert należy obligatoryjnie dołączyć aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;
5. Załączniki dodatkowe do ofert:
a)  statut;
b) oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez podmiot zgodnie z reprezentacją wykazaną w wypisie z rejestru lub w innych odpowiednich dla podmiotu dokumentach rejestrowych w przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot jest osobą inną niż wskazana w wypisie z rejestru lub w innych odpowiednich dla podmiotu dokumentach rejestrowych;  
c) oświadczenie oferenta o posiadaniu przez realizatorów kwalifikacji do 
wykonywania zadań programowych zgłoszonej oferty;
e) pisemne rekomendacje dotychczasowej działalności;
f) inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu;
g) dokładny harmonogram zadań projektu.
6. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: "Konkurs ofert na realizację zadania pn. „Całodobowa opieka i wychowanie dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej”.
Na kopercie należy zamieścić nazwę i adres wnioskodawcy.
7. Oferta powinna być wypełniona w języku polskim, maszynowo, komputerowo lub czytelnym pismem, posiadać ponumerowane strony oraz złożone pieczątki oferenta we wszystkich wymaganych miejscach, należy wypełnić wszystkie pola oferty.
8. Oferty posiadające uchybienia formalne mogą zostać uzupełnione w terminie 3 dni od zawiadomienia.
9. Po zakończeniu konkursu oferty nie będą zwracane.

VI.    Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1.Wybór oferty nastąpi do dnia 24 listopada 2011 r. Zarząd Powiatu zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
2. Złożone oferty będą oceniane pod względem formalnym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.
3. Oceny merytorycznej dokona komisja konkursową powołana przez Zarząd Powiatu.
4. Ocena merytoryczna ofert nastąpi zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy uwzględnieniu poniższych kryteriów:
a) wartość merytoryczną oferty (celowość, zakres rzeczowy, liczba osób korzystających z zadania, zgodność z niniejszym ogłoszeniem),
b) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym do relacji do zakresu rzeczowego zadania;
c) proponowana jakość wykonania zadania oraz doświadczenie i kwalifikacje osób przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;
d) udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
e) możliwość realizacji zadań przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych, zaangażowanie wolontariuszy, doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze.
4. Ponadto przy ocenie ofert uwzględniona zostanie analiza i ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji i podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
5.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego, na stronie internetowej powiatu oraz w siedzibie starostwa Powiatowego w Wołowie.
zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 37
odwiedziny: 11745981

Informacja o finansowaniu projektu