Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Ogłoszenie

Środa, 09 listopad 2011

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Pomoc Osobom zagrożonym narkomanią oraz eksperymentującym z narkotykami i ich rodzinom"

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR” w Brzegu Dolnym  złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Pomoc osobom zagrożonym narkomanią oraz eksperymentującym z narkotykami i ich rodzinom"  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego/zakładka ogłoszenia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej powiatu wołowskiego www.powiatwolowski.pl

Zgodnie z ust. 4 art. 19a ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od dnia 9 listopada 2011, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Termin składania uwag: 16 listopada 2011r.

Uwagi można składać:
–     listownie na adres Wydział Rozwoju Współpracy Europejskiej Promocji i Kultury Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
–     faxem na nr: 071 380 59 00 lub poprzez
–     e-mail: promocja@powiatwolowski.pl.

Uwaga: decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego, czy wysłania faxu lub e-maila.

Pliki do pobrania:

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 37
odwiedziny: 11745981

Informacja o finansowaniu projektu