Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Otwarty konkurs ofert

Poniedziałek, 29 marzec 2010

22 marca 2010 Zarząd Powiatu Wołowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2010r.


Konkurs skierowany jest do organizacji, podmiotów, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe obejmują zadania będące przedmiotem niniejszego konkursu, tj.:

1. Prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć:

  • mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  • rozwijających umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
  • usprawniających i wspierających funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;

2. Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

Na dofinansowanie realizacji zadań, będących przedmiotem konkursu, zostało przeznaczonych 25.000,00 zł

Pełne ogłoszenie o konkursie dostępne jest na stronie http://bip.powiatwolowski.pl zakładka „ogłoszenia 2010 - marzec”. Przypominamy również, że do 9 kwietnia można składać oferty w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego wynikających z „Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010r.” – z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, turystyki, krajoznawstwa i promocji powiatu oraz promocji i ochrony zdrowia. Na wsparcie zadań będących przedmiotem konkursu Zarząd Powiatu Wołowskiego planuje przekazać dotację w łącznej wysokości do 23 500 zł.

Pełne ogłoszenie znajduje się również w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiatwolowski.pl zakładka „ogłoszenia 2010 - marzec”.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 22
odwiedziny: 11746134

Informacja o finansowaniu projektu