Wydrukuj artykuł

Otwarty konkurs ofert

Poniedziałek, 29 marzec 2010

22 marca 2010 Zarząd Powiatu Wołowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2010r.


Konkurs skierowany jest do organizacji, podmiotów, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe obejmują zadania będące przedmiotem niniejszego konkursu, tj.:

1. Prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć:

2. Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

Na dofinansowanie realizacji zadań, będących przedmiotem konkursu, zostało przeznaczonych 25.000,00 zł

Pełne ogłoszenie o konkursie dostępne jest na stronie http://bip.powiatwolowski.pl zakładka „ogłoszenia 2010 - marzec”. Przypominamy również, że do 9 kwietnia można składać oferty w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego wynikających z „Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010r.” – z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, turystyki, krajoznawstwa i promocji powiatu oraz promocji i ochrony zdrowia. Na wsparcie zadań będących przedmiotem konkursu Zarząd Powiatu Wołowskiego planuje przekazać dotację w łącznej wysokości do 23 500 zł.

Pełne ogłoszenie znajduje się również w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiatwolowski.pl zakładka „ogłoszenia 2010 - marzec”.