Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Ogłoszenie

Piątek, 26 kwiecień 2013

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Przegląd Zespołów Ludowych – Impreza Organizowana Cyklicznie "


Stowarzyszenie Miłośników Mojęcic „Dwór Mojęcice” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Przegląd Zespołów Ludowych – Impreza Organizowana Cyklicznie" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).


Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego/zakładka ogłoszenia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej powiatu wołowskiego www.powiatwolowski.pl

Zgodnie z ust. 4 art. 19a ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od dnia 26 kwietnia 2013r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Termin składania uwag: 02 maja 2013r.

Uwagi można składać:

–   listownie na adres Wydział Rozwoju ,Promocji , Kultury i Sportu
Starostwo Powiatowe w Wołowie
Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

–  faxem na nr: 071 380 59 00 lub poprzez

–  e-mail: promocja@powiatwolowski.pl.


Uwaga: decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego, czy wysłania faxu lub e-maila.

 

Pliki do pobrania:

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 38
odwiedziny: 11745980

Informacja o finansowaniu projektu