Wydrukuj artykuł

Budżet przyjęty

Wtorek, 03 luty 2009

Na ostatniej sesji Rady Powiatu przyjęty został budżet samorządu na 2009 rok.

Była to druga sesja budżetowa i choć radni nie byli jednomyślni, to tym razem wynik głosowania był pozytywny. Przedstawiony projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię większości komisji stałych Rady. Jedynie komisja budżetu zaopiniowała projekt negatywnie, jednak jej uwagi zostały uwzględnione w zgłoszonej na sesji autopoprawce zarządu do uchwały. W tym roku dochody powiatu sięgają prawie 40 mln złotych, natomiast planowane wydatki przekraczają kwotę 42 mln złotych., tak więc deficyt budżetu na 2009 rok został ustalony na poziomie ponad 2,5 mln, co stanowi prawie 26% dochodów. Nie przekracza on poziomu długu określonego w ustawie o finansach publicznych (60%). Deficyt związany jest w dużej mierze z koniecznością zabezpieczenia środków na częściową spłatę zobowiązań PZZOZ oraz planowanymi inwestycjami.