Wydrukuj artykuł

Konkurs ofert

Czwartek, 19 luty 2009

Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego.
Konkurs skierowany jest do organizacji, podmiotów i jednostek, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących statutowe zadania w zakresie odpowiednim do rodzaju zadań będących przedmiotem konkursu. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji i wypoczynku, kultury, turystyki i promocji powiatu, promocji i ochrony zdrowia (przeciwdziałania narkomanii). Kwota dofinansowania ze strony Powiatu Wołowskiego nie może przekroczyć 50% rzeczywistych kosztów zadania. Zgłoszone w ramach konkursu zadania powinny obejmować działania z terminem realizacji w okresie od 15 marca 2009r. do 15 grudnia 2009r., za wyjątkiem zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, które powinny być zakończone do 31 sierpnia 2009r. Zadania powinny być realizowane na terenie Powiatu Wołowskiego. Wymóg ten nie dotyczy ofert z zakresu wypoczynku.

Oferty należy składać w terminie do 20 marca 2009r. do godziny 15.00 w biurze podawczym (pok. nr 5) Starostwa Powiatowego w Wołowie. Pełny tekst ogłoszenia oraz wzór formularza oferty wraz z instrukcją wypełniania można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  bip.powiatwolowski.pl