Wydrukuj artykuł

LGD atakuje

Wtorek, 20 styczeń 2009

Prawie 18 mln złotych może zdobyć Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” na wdrażanie w latach 2009-2015 projektów przyczyniających się do rozwoju obszarów wiejskich na terenach objętych jej działaniem, a więc i Powiatu Wołowskiego.

Nasz samorząd jest jednym z członków-założycieli Stowarzyszenia LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”, a Starosta Maciej Nejman członkiem Zarządu. 13 stycznia odbyło się w Starostwie Walne Zebranie Członków, którego celem było przyjęcie kluczowych dokumentów, m.in. Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), czy procedury naboru i kryteriów oceny wniosków. Akceptacja tych dokumentów umożliwiła złożenie do urzędu marszałkowskiego wniosku na funkcjonowanie LGD i wdrażanie LSR.

Przypomnijmy, lokalne grupy działania, które najczęściej funkcjonują w formie stowarzyszeń i skupiają przedstawicieli 3 sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego, są narzędziem wdrażania unijnego programu LEADER. To one właśnie będą w dużej mierze dysponować środkami przeznaczonymi na rozwój obszarów wiejskich w ramach LEADERA w 4 zakresach: różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, odnowa i rozwój wsi oraz tzw. małe projekty. Do kompetencji LGD (ściślej tzw. Rady Decyzyjnej LGD) będzie należał wybór zgłoszonych projektów do realizacji w ramach Strategii. Projekty takie będą mogły zgłaszać samorządy, firmy, organizacje, a nawet osoby fizyczne z obszaru naszego LGD, który obejmuje 12 gmin między Wrocławiem, a Głogowem, w tym w całości Powiat Wołowski. Co więcej, gminy Powiatu Wołowskiego stanowią największą część LGD, zarówno jeśli chodzi o obszar (bo prawie 36%) jak i liczbę mieszkańców (ok. 39%). Warto więc aktywnie uczestniczyć w działaniach LGD, a tym bardziej we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich, zważywszy na środki, które będą dostępne i na fakt, że ich lwia część, bo ponad 14 mln zł przeznaczona zostanie na współfinansowanie działań z wyżej wymienionych zakresów. Pozostałe środki sfinansują koszty funkcjonowanie LGD, wdrażanie wspólnych działań promocyjnych dla całego obszaru Łęgów, aktywizację i nabywanie umiejętności przez mieszkańców, a także projekty współpracy z podobnymi grupami w kraju i za granicą.

Wszelkie informacje na ten temat dostępne będą na stronie www.partnerstwoodry.pl. Także my, poprzez biuletyn informacyjny oraz naszą stronę internetową, informować będziemy na bieżąco o działaniach LGD Kraina Łęgów Odrzańskich.