Wydrukuj artykuł

Nowy statut powiatu

Wtorek, 31 marzec 2009

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Wołowskiego uchwalony został nowy statut naszego powiatu.

Statut określa ustrój jednostki samorządu terytorialnego, a w szczególności organizację wewnętrzną organów i tryb ich pracy oraz prawa członków lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie nieokreślonym ustawami. Dotąd obowiązujący statut został przyjęty w 1998r i, choć był kilkakrotnie zmieniany, wymagał dostosowania do ciągle zmieniających się przepisów prawa. 30 maja 2008r została powołana doraźna Komisja Statutowa, która podjęła prace nad nowym dokumentem.
Celem prac Komisji było przygotowanie takiego projektu statutu powiatu, aby odpowiadał on, pod względem formalnym i merytorycznym obowiązującym przepisom prawa, a w szczególności przepisom ustawy o samorządzie powiatowym. W nowym statucie uregulowane zostały kwestie, które dotychczas nie znalazły się w materii statutowej, np. procedura rozpatrywania skarg i wniosków przez Radę Powiatu. Nowy Statut wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.