Wydrukuj artykuł

Porozumienie z Hufcem Pracy

Poniedziałek, 23 luty 2009

17 lutego Starosta Wołowski Maciej Nejman podpisał porozumienie z Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy. Porozumienie dotyczy współpracy powiatu ze Środowiskowym Hufcem Pracy w Wołowie.

Głównymi zadaniami Środowiskowego Hufca Pracy jest szeroko rozumiana pomoc młodzieży zaniedbanej społecznie. Na mocy porozumienia partnerami ŚHP będzie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Gimnazjum Specjalne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa, wchodzące w skład Zespołu Szkół im. T. Kościuszki. Działania wszystkich tych komórek będą skoordynowane i koncentrować się będą wokół wychowania i przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu młodzieży. Dyrekcja Zespołu Szkół umożliwi kadrze ŚHP nie tylko korzystanie z bazy edukacyjnej szkoły, ale także włączy w proces wychowawczy młodzieży. Pracownicy ŚHP będą m.in. uczestniczyć w posiedzeniach rady pedagogicznej, będą również uzyskiwać informacje od pracowników szkoły na temat podopiecznych.

Porozumienie z Hufcem Pracy