Wydrukuj artykuł

PROGRAM “WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” NA 2021 ROK

Wtorek, 12 styczeń 2021

Powiat Wołowski może wystąpić w roli realizatora programu w następujących obszarach:

- obszar A - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, 55%

- obszar B - likwidacja barier w urzędach gminnych i  powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy  w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, 55%

- obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, 45%

- obszar D - likwidacja barier transportowych– placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, 80%

- obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i /lub integracji osób niepełnosprawnych, 15%

- obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,

- obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 25%

Zasady dotyczące realizacji programu dostępne są na stronie internetowej PFRON:    https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020-2021/

Termin składania projektów w Powiecie Wołowskim ustala się dla obszarów
B, C, D, F  do dnia 1 lutego 2021r.

Projekty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów.