Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Powołanie Komisji Konkursowej

Czwartek, 24 listopad 2016

Komisja Konnkursowa

 

Uchwała nr 103/351/16
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2017 r.

Na podstawie art. 15 ust. 1, ust. 2a i 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) w związku z uchwałą nr 98/334/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 21 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2017 r. Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1
Powołuje się komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2017 r., ogłoszonego w dniu 26 października 2016 r. w składzie:

1. Wioletta Krakowska – przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołowskiego
2. Magda Górak – Kaleta - przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołowskiego
3. Ewa Kulik - przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołowskiego

§ 2
Ustala się wzór karty oceny, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego, na stronie internetowej powiatu www.powiatwolowski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie.

Przewodniczący Zarządu:
Maciej Nejman …..........................
Członkowie Zarządu:
Władysław Boczar..........................
Urszula Wojtyło…..........................
Wojciech Adamczak.......................
Wioletta Krakowska.......................

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 29
odwiedziny: 11745898

Informacja o finansowaniu projektu