Wydrukuj artykuł

Konsultacje do konsultacji

Czwartek, 02 wrzesień 2010

Tegoroczna nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nałożyła na organ stanowiący samorządu terytorialnego obowiązek określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W związku z powyższym przedstawiamy Państwu do konsultacji projekt uchwały w tej sprawie. Znajduje się on również na naszej w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „ogłoszenia”. Zgodnie z zapisem art. 5a ust. 2 ww. ustawy, konsultacji, w taki sam sposób jak akty prawa miejscowego, podlegać będzie również roczny lub wieloletni program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie przypominamy, że podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 to:
  1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  3. spółdzielnie socjalne;
  4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.), które: nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Opinie i uwagi do projektu uchwały należy przesyłać listownie, faksem lub e-mailem do 21 września na adres Wydział Rozwoju Współpracy Europejskiej Promocji i Kultury, Starostwo Powiatowe, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, e-mail: promocja@powiatwolowski.pl, faks: 71 380 59 00 (uwaga: decyduje data wpływu). Prosimy, aby uwagi czy propozycje zmian przesyłać wg wzoru formularza zamieszczonego poniżej.