Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Ogłoszenie

Wtorek, 20 wrzesień 2011

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.
"XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Cantus Organi Wołów 2011"

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św Wawrzyńca złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn. "XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Cantus Organi Wołów 2011"  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego/zakładka ogłoszenia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej powiatu wołowskiego WWW.powiatwolowski.pl
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od dnia 20 września 2011, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Termin składania uwag: 27 września 2011r.
Uwagi można składać:
–     listownie na adres Wydział Rozwoju Współpracy Europejskiej Promocji i Kultury
Starostwo Powiatowe w Wołowie
Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
–    faxem na nr: 071 380 59 00 lub poprzez
–    e-mail: promocja@powiatwolowski.pl.
Uwaga: decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego, czy wysłania faxu lub e-maila.

Pliki do pobrania:

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 37
odwiedziny: 11745981

Informacja o finansowaniu projektu