Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Bezpieczeństwo w powiecie

Poniedziałek, 29 marzec 2010

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Wołowskiego Komendant Powiatowy Policji insp. Mirosław Potocki przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa powiatu wołowskiego za 2009r.


Ocena dotyczyła różnych zagadnień począwszy od oceny pionu kryminalnego policji, poprzez stan bezpieczeństwa drogowego, po przestępczość nieletnich oraz działalność prewencyjną. Z przedstawionych danych wynika, że liczba postępowań wszczętych i spraw zakończonych pozostaje na podobnym poziomie, co w roku 2008. Zanotowano ogólny spadek przestępstw (z 389 do 365), przy jednoczesnym wzroście wykrywalności - w roku 2009r oscylował on na poziomie prawie 81% przy średniej wojewódzkiej 57,7%. Jedyną kategorią, w której liczba przestępstw wzrosła była kradzież z włamaniem i w tym obszarze, jak zaznaczył komendant Potocki, powinny koncentrować się działania służby prewencyjnej w roku bieżącym. W ubiegłym roku policjanci przeprowadzili 4642 interwencji i ujawnili 7842 wykroczeń, z czego niewiele, bo ponad 4% skończyło się wnioskami o ukaranie do sądu. Najwięcej mandatów, ponad 56%, dotyczyło wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi na drogach. Jednak i w tym obszarze zanotowano spadek ilości zdarzeń drogowych, zarówno wypadków jak i kolizji czy osób rannych. Niestety nie przełożyło się to na zmniejszenie ilości osób zabitych. W roku ubiegłym zginęło aż 12 osób, o 10 więcej niż w roku 2008. Najczęściej sprawcami wypadków byli mężczyźni (91,5%), przy czym należy podkreślić, że największa ilość sprawców występuję wśród kierowców w przedziale wiekowym 18-21 lat. Najczęstszą przyczyną wypadków i kolizji była, jak zawsze, nadmierna szybkość i brawurowa jazda. Jeżeli chodzi o przestępczość nieletnich to spadła ilość czynów karalnych, przy jednoczesnym wzroście nieletnich łamiących prawo. Problem ten dotyczy przede wszystkim ośrodków miejskich, a wśród sprawców nie wszyscy to mieszkańcy naszego powiatu. Warto podkreślić, że z każdym rokiem wzrasta ilość programów i akcji prewencyjnych, mających na celu ograniczenie przestępczości oraz zjawisk patologicznych. Wymienić tu należy m.in. „STOP 24”, „Prewencja, ale inaczej”, „Bezpieczne ferie/wakacje” czy „Pilnuj drinka”. Szczególny nacisk w tych działaniach kładziony jest na dzieci i młodzież.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 22
odwiedziny: 11746134

Informacja o finansowaniu projektu