Wydrukuj artykuł

Komu przekażemy 1% naszego podatku?

Piątek, 09 marzec 2012

Mamy jeszcze czas na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym z zeznań podatkowych za 2011 rok, dlatego warto zastanowić się komu przekazać 1% naszego podatku. Przygotowaliśmy charakterystykę organizacji działających na terenie powiatu wołowskiego, które posiadają status organizacji pożytku publicznego.

Stowarzyszenie Pomocy „Pro Bono” w Brzegu Dolnym
Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29
Numer KRS: 0000053522
Stowarzyszenie działa w sferze zadań publicznych w zakresie pomocy osobom bezdomnym i potrzebującym oraz przestrzegania wobec nich praw człowieka, tworzenia warunków socjalnych, dążenia do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, tworzenia lobby dla inicjatyw charytatywnych, samopomocowych oraz wszelkich działań na rzecz najbardziej potrzebujących.
Stowarzyszenie prowadzi Centrum Przeciwdziałania Bezdomności, które zapewnia schronienie ok. 40 osobom z rodzin rozbitych, z problemem alkoholowym.    


Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie
Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26
Numer KRS: 0000134574
Istnieje od 1995r. i działa na rzecz osób niepełnosprawnych z powiatu wołowskiego i okolic. Celem stowarzyszenia jest otoczenie opieką i umożliwienie rozwoju jak największej grupie niepełnosprawnych dzieci oraz utworzenie stałego domu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie, domu, w którym znajdą miejsce po śmierci rodziców. Działania stowarzyszenia polegają również na zmianie postrzegania osób niepełnosprawnych w lokalnym społeczeństwie.   
Każda złotówka, która wpłynie na konto Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie pomoże w codziennym usprawnianiu chorych i niepełnosprawnych dzieci oraz pomoże w realizacji marzeń o domu opieki dla podopiecznych.     
Więcej informacji o stowarzyszeniu na stronie www.sonwolow.pl    

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Wołowie (przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Wołowie)
Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 10
Numer KRS: 0000216541
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Wołowie działa od 2004 roku, pomaga dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej uczęszczającej do Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie.
Począwszy od 2005 r. wspieramy finansowo przedsięwzięcia organizowane dla uczniów ZSS nr 4 w Wołowie. Dzięki Stowarzyszeniu uczniowie mogli uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych - rehabilitacji ruchowej, muzycznych zajęciach rewalidacyjnych. 
Więcej informacji o stowarzyszeniu znajduje się na stronie www.zss.wolow.szkolnastrona.pl

Inicjatywa Samorządowa „Razem”
Wołów, ul. Zaułek Zielony 20
Numer KRS: 0000013407
Stowarzyszenie „Inicjatywa Samorządowa Razem” założyła w 2001 roku grupa mieszkańców powiatu wołowskiego pragnąca wspólnie realizować swoje aspiracje oświatowe. Główną ideą przyświecającą twórcom tego przedsięwzięcia było pragnienie stworzenie szansy dzieciom i młodzieży naszego regionu na uzyskanie takich podstaw wykształcenia, które w przyszłości pozwoliłoby im na realizację swych marzeń i planów życiowych. Inicjatywa Samorządowa „Razem” działa na rzecz szeroko rozumianej integracji społeczności lokalnej. Koncentruje się na dwóch zasadniczych zadaniach:
1) prowadzenie Zespołu Szkół Społecznych( przy ul. Zaułek Zielony 20), według własnego autorskiego programu,     
2) współpraca z Zakładem Karnym, działając na rzecz angażowania osadzonych do prac społecznie użytecznych.     
Środki finansowe otrzymane z tytułu 1% podatku na rzecz opp będą przeznaczane w całości na sfinansowanie działań prowadzonego przez stowarzyszenie Zespołu Szkół Społecznych, zakup pomocy naukowych oraz rozbudowa bazy szkoleniowej.
Więcej informacji o stowarzyszeniu na stronie www.sisr.pl    


Miejski Klub Sportowy „Rokita” Brzeg Dolny
Brzeg Dolny, ul. Wilcza 8
Numer KRS: 0000075903
Działalność klubu skupia się wokół upowszechniania i wspierania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.     
Wpłaty z 1% przekazane zostaną na zapewnienie młodzieży możliwości  udziału w sporcie kwalifikacyjnym, zapewnienie mieszkańcom sportowych widowisk i imprez.       
Więcej informacji o klubie na stronie  www.mks.rokita.brzegdolny.pl       

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Razem” w Wołowie
Wołów, ul. Więzienna 6
Numer KRS: 0000114820
Głównym statutowym celem działalności TKKF „Razem” jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu. Uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej funkcjonariuszy Zakładu Karnego, Przedsiębiorstwa
Przemysłu Metalowego „Pomet” w Wołowie oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy
Zakładzie Karnym w Wołowie i ich rodzin oraz rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa: dorosłych, młodzieży i dzieci.

Klub Piłkarski Brzeg Dolny
Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 1
Numer KRS: 0000225124
Działalność klubu skupia się na wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu.
Wpłaty z 1% przeznaczone będą na zakup podstawowego sprzętu sportowego treningowego i meczowego dla dzieci i młodzieży, uprawiających piłkę nożną w klubie piłkarskim oraz zorganizowanie obozu letniego dla dzieci szkół podstawowych (członków klubu).    
Więcej informacji o klubie na stronie www.kp.brzegdolny.pl    

Stowarzyszenie „Kamerton” w Wołowie
Wołów, ul. Bosaka 1
Numer KRS: 0000224281
Stowarzyszenie działa na rzecz środowiska lokalnego, wspierając rozwój edukacji i oświaty, kultury i sztuki. Wspomaga wspólnoty i społeczność lokalną, promując wolontariat i wszelką działalność charytatywną. Wypłaca utalentowanym uczniom stypendia, jest współorganizatorem festiwalu muzyki organowej Cantus Organi w Wołowie, współpracuje z Klubem Modelarskim „Skorpion”, poprzez pomoc w uzyskiwaniu dotacji na swoją działalność jak i wspierając go własnymi środkami. Dofinansowuje kolonie organizowane przez księży pracujących w obu wołowskich parafiach.
1 % z podatku przeznaczony będzie na kontynuowanie działalności w zakresie promowania wolontariatu, wspierania utalentowanej młodzieży poprzez wypłacanie stypendiów,  współorganizacja i dofinansowania letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz promowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych w Wołowie.    


Schronisko dla koni „Tara” w Piskorzynie
Wińsko, Piskorzyna 18
Numer KRS: 0000223306
Głównym zadaniem fundacji jest wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej i naukowej prowadzonej na rzecz ochrony zwierząt, prowadzenie schronisk dla koni porzuconych, przekazanych fundacji w formie darowizny lub wykupionych przez fundację. Fundacja „odzyskuje” konie chore i stare, których nikt już nie chce, zajmuje się ich leczeniem i rehabilitacją. Ponadto organizuje zajęcia dla dzieci niestabilnych, emocjonalnie nadpobudliwych, zajęcia z opieki nad końmi, organizuje i finansuje wystawy, galerie, pokazy i inne wydarzenia artystyczne w kraju i poza jego granicami
Więcej informacji na stronie www.fundacjatara.info   

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Wsi Godzięcin
Brzeg Dolny, Godzięcin 50B
Numer KRS: 0000052387
Stowarzyszenie w ramach swojego działania prowadzi szkołę podstawową oraz nieodpłatne przedszkole dla dzieci w wieku 3-4 lat. Organizuje czas wolny dla dzieci i młodzieży. Wspiera rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Wiosna” w Krzydlinie Małej
Wołów, Krzydlina Mała 70
Numer KRS: 0000398875
Placówka służy pomocą dzieciom, znajdującym się w nagłych sytuacjach kryzysowych, pozbawionym czasowo lub trwale opieki rodziny własnej. Zapewnia całodobową opiekę i wychowanie oraz odpowiednie warunki rozwoju. Placówkę prowadzi Zgromadzenie Sióstr szkolnych de Notre Dame, które działa we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.
Więcej informacji można znaleźć na stronie http://wpow.wiosna.archidiecezja.wroc.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzegu Dolnym
Brzeg Dolny, ul. Odrodzenia 19
Numer KRS: 0000127637
Głównym celem OSP jest przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności.
Przekazane środki zostaną przeznaczone na zakup zestawu ratownictwa medycznego, sprzętu ratującego życie i zdrowie ludzi, którzy uczestniczyli w nieszczęśliwych zdarzeniach, takich jak: pożary, wypadki, katastrofy, itp.

Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych (SLOT)
Wrocław, ul. Robotnicza 36/38
Numer KRS: 0000163877
Od dwudziestu lat Slot Art Festival bawi, uczy, pomaga mądrzej patrzeć na świat i odkrywać własne talenty. Dzięki festiwalowi wielu młodych twórców po raz pierwszy zyskało kontakt z szerszą publicznością, a liczni uczestnicy rozwinęli swoje zainteresowania i pasje. W tym roku 1% przeznaczony jest dla osób, których nie stać na udział w SLOCIE. Fundusz „Slot dla Każdego" umożliwi pokrycie kosztów przejazdu, wyżywienia i pobytu na Slot Art Festival-u młodym osobom z rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo - wychowawczych czy ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.
Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.slot.org.pl

Polski Związek Niewidomych – Okręg Dolnośląski – Koło Wołów
Wołów, ul. Sikorskiego 6
Numer KRS: 0000087580
Ważne: Aby pieniądze trafiły do wołowskiego koła należy dopisać „DLA KOŁA WOŁÓW”.
Podstawą funkcjonowania związku jest działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Działalność ta obejmuje, m.in. poradnictwo dot. problematyki związanej z niewidzeniem, prowadzenie szkoleń specjalistycznych, prowadzenie czytelnictwa książek "mówionych" i wydawanych drukiem powiększonym, oraz w braillu, prowadzenie działań przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Informacje dotyczące organizacji pożytku publicznego działających na terenie powiatu wołowskiego opracowane zostały na podstawie stron www organizacji, informacji pochodzących ze strony bopp.pozytek.gov.pl, oraz danych przesłanych przez organizacje.