Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Konkurs Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie przez Powiat Wołowski realizacji zadań

Środa, 27 lipiec 2011

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie przez Powiat Wołowski realizacji zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 r.Na podstawie art. 32 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) w związku z art. 5 ust.1, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r.,  Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) oraz § 1 pkt 1 i pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. z 2008 r, Nr 29, poz. 172),  Zarząd Powiatu Wołowskiego ogłasza z dniem 25 lipca 2011 r. otwarty konkurs ofert na  realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 r.

Konkurs skierowany jest do organizacji, podmiotów i jednostek, o których  mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe obejmują zadania będące przedmiotem niniejszego konkursu.

I. Rodzaje zadań

Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań z zakresu:

 1. prowadzenia rehabilitacji w różnych typach placówek
 2. prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć:
  • mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  • rozwijających umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
  • usprawniających i wspierających funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;


1. Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadań.

Na realizację zadań, będących przedmiotem niniejszego konkursu, zostały przeznaczone środki publiczne w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

2. Zasady przyznawania dotacji

 1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.
 2. Dofinansowanie realizacji zadań nie może być przyznane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, które posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 4. Zarząd Powiatu Wołowskiego może odmówić przyznania dotacji i podpisania umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie.
 5. Zarząd Powiatu Wołowskiego może odmówić przyznania dotacji i podpisania umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie, gdy on lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną albo finansową oferenta.
 6. Ubiegając się o zlecenie realizacji zadania Wnioskodawca zobowiązany jest do określenia wysokości wkładu własnego. Wkład własny wynosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania.
 7. Pomoc finansowa udzielana jest na pokrycie tych kosztów lub tej części kosztów, które nie zostały sfinansowane z innych zródeł (m.in. ze srodków publicznych, w tym ze środków funduszy strukturalnych, itd.).
 8. Pomoc finansowa nie może być przyznana Wnioskodawcy, który otrzymał dofinansowanie ze rodków PFRON na to samo zadanie:
  • z samorządu województwa na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 214, poz. 1726 ze zmianami)
  • z innego tytułu ustawy, o której mowa w pkt 1, w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON.
 9. Szczegółowe zasady realizacji, finansowania i rozliczania zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy oferentem a  Zarządem Powiatu Wołowskiego.


IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy a kończy nie później niż do dnia  9 grudnia 2011 r.
 2. Zadanie powinno być wykonywane na terenie Powiatu Wołowskiego i skierowane do osób pochodzących z jego terenu.


V. Termin i warunki składania ofert

 1. Oferty (oryginał wraz z załącznikami) należy składać w terminie do 22 sierpnia 2011 r. do godziny 15.00 w biurze podawczym (pok. nr 5) Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów. Oferta powinna być złożona na formularzu, o którym mowa         w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego   i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania z dnia 15 grudnia 2010 r.  (Dz.U. Nr 6, poz. 25).
 2. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: "Konkurs ofert na zlecanie przez Powiat Wołowski zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 r.” z oznaczeniem rodzaju zgłaszanego zadania. Na kopercie należy obowiązkowo zamieścić nazwę i adres wnioskodawcy. Wnioski złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane.
 3. Oferta powinna być wypełniona maszynowo, komputerowo lub czytelnym pismem, posiadać ponumerowane strony oraz złożone pieczątki oferenta we wszystkich wymaganych miejscach; należy wypełnić wszystkie pola oferty; oferta powinna być sporządzona w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy.
 4. Do ofert należy obligatoryjnie dołączyć :
  • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
  • umowę partnerska lub oświadczenie - w przypadku projektów składanych z udziałem partnera,
  • oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ZUS lub PFRON, podpisane przez osobę kierującą daną jednostką,
  • pełnomocnictwo - gdy oferta została sporządzona i złożona przez pełnomocnika,
 5. Oferty zawierające błędy formalne, nie uzupełnione w terminie 3 dni od daty doręczenia powiadomienia oraz złożone po terminie wskazanym w pkt V ust.1  zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.


VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 sierpnia 2011 r. Zarząd Powiatu zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 2. Ocena złożonych ofert pod kątem wymogów, o których mowa w pkt V zostanie dokonana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.
 3. Ocena merytoryczna złożonych ofert zostanie dokonana przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu.
 4. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Zarząd Powiatu Wołowskiego, który podpisuje z wybranymi oferentami umowę na realizację zadań.
 5. Rozpatrywanie i ocena ofert następuje zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy uwzględnieniu poniższych kryteriów:
  • wartość merytoryczna (celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z niniejszym ogłoszeniem);
  • koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów;
  • wysokość wkładu własnego (w tym środków finansowych pozyskanych z innych źródeł) oraz oczekiwanej od powiatu dotacji;
  • doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz doświadczenie z dotychczasowej współpracy z Powiatem Wołowskim;
  • możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych.


VII. Informacja o zrealizowanych przez Powiat Wołowski w roku 2010 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

W 2010 roku Powiat Wołowski  na tego typu zadanie w ramach otwartego konkursu ofert przekazał dotację w wysokości 25 000, 00 złotych.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 35
odwiedziny: 11745981

Informacja o finansowaniu projektu