Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Konkurs ofert „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej w zakresie prowadzenia czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych po maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia w okresie od 01 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.”

Piątek, 09 grudzień 2016

ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO OGŁASZA

konkurs ofert na realizację zadań powiatu w zakresie sprawowania pieczy zastępczej instytucjonalnej pn. „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej w zakresie prowadzenia czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych po maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia w okresie od 01 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.”

I. Informacje ogólne:

Podmiotami/oferentami uprawnionymi do udziału w konkursie są:

1)     organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

2)     podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, w tym osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 

II. Rodzaj zadania:

Przedmiotem konkursu jest zadanie polegające na sprawowaniu pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej w zakresie prowadzenia odrębnych czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. Placówki zgodnie z art. 101 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mogą łączyć typ socjalizacyjny i interwencyjny, w każdej po maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia, całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej, z uwzględnieniem zapewnienia dzieciom realizacji potrzeb, o których mowa m. in. w art. 93 ust. 4 powyższej ustawy. Zadanie winno być realizowane w budynku/lokalu, do którego oferent ubiegający się o realizację zadania posiada tytuł prawny.

 

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania i zasady przyznania dotacji:

 1. Wysokość dotacji na realizację zadania określana jest corocznie w uchwale budżetowej Rady Powiatu Wołowskiego.
 2. Planowana wysokość dotacji za miesiąc XII 2016 r. równa będzie iloczynowi liczby dzieci przebywających placówce i średnio miesięcznej kwoty utrzymania wychowanka w poszczególnych placówkach, która wynosi odpowiednio:

a) w jednej funkcjonującej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 dzieci -  kwota 3 888,40 zł na 1 dziecko;

b) w trzech nowo powstających placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego do 14 dzieci - kwota 3 719,39 zł na 1 dziecko.

 1. Planowana wysokość dotacji na 2017 r. wynosić będzie 2 527 823,76 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote siedemdziesiąt sześć groszy).
 2. Szczegółowe zasady przekazywania i rozliczania dotacji dla poszczególnych placówek opiekuńczo – wychowawczych określą umowy na realizację zadania.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie realizowane będzie w okresie od 01 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.
 2. Zadanie ma być realizowane na terenie Powiatu Wołowskiego.
 3. Cztery placówki opiekuńczo–wychowawcze będą prowadzone przez jednego oferenta.
 4. W sytuacjach uzasadnionych specyfiką zadania rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić przed datą zawarcia umów.
 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, koszty realizacji zadania, które poniósł oferent przed zawarciem umów będą podlegać refundacji przez Powiat Wołowski z zastrzeżeniem, że refundacja nie będzie obejmować wydatków poniesionych przed dniem 01.12.2016 r.  ani przed  terminem realizacji zadania określonym w umowach.
 6. Refundacja środków przez Powiat Wołowski nastąpi w przypadku podpisania umów z wybranym oferentem.
 7. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartymi umowami na prowadzenie poszczególnych placówek oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
 8. Warunkiem zawarcia umów na realizację zadania będzie:

a)     uzyskanie przez oferenta zezwoleń Wojewody Dolnośląskiego na prowadzenie poszczególnych placówek opiekuńczo – wychowawczych;

b)     akceptacja przez strony postanowień umowy;

c)      dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej, niż wnioskowana.

 1. Wszystkie umowy zostaną zawarte w terminie 30 dni od daty złożenia do Starostwa Powiatowego w Wołowie zezwoleń Wojewody Dolnośląskiego na prowadzenie poszczególnych placówek opiekuńczo–wychowawczych.

V. Terminy i warunki składania ofert:

 1. Każdy oferent składa odrębne 4 oferty na prowadzenie poszczególnych placówek opiekuńczo–wychowawczych.
 2. Oferty w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia) należy składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w godzinach od 7:45 do 15.45, w biurze podawczym (pokój Nr 5) Starostwa Powiatowego w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów. W przypadku przesłania oferty pocztą/kurierem decyduje data wpływu.
 3. Każda oferta powinna być złożona na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
 4. Każda oferta powinna zawierać:

a)      szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania, zawierający opis planowanego działania;

b)      informację o terminie i miejscu realizacji zadania;

c)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

d)     opis oferowanego standardu usług i warunków realizacji zadania w nawiązaniu do wymogów określonych przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U.  z 2011 r. nr 292, poz. 1720);

e)      wykaz stanowisk pracy jakie zostaną utworzone w celu realizacji zadania, którego dotyczy oferta zawierającej m. in.: nazwę stanowiska, wymiar i forma zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach, kwalifikacje osób zajmujących poszczególne stanowiska;

f)       dokładny harmonogram zadania;

g)      pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny obiektu/lokalu, w którym mieścić się będzie placówka opiekuńczo – wychowawcza oraz najbliższego jej otoczenia, mając na uwadze specyfikę placówki;

h)      Regulamin organizacyjny placówki opiekuńczo–wychowawczej;

i)        akt własności, umowa najmu lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny oferenta do obiektu/lokalu, w którym będzie realizowane zadanie. Prawo do dysponowania obiektem/lokalem musi obejmować okres realizacji zadania;

j)        informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.

 1. Do jednej z ofert należy dołączyć następujące załączniki:

a)      aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;

b)      Statut oferenta wraz z każdą jego aktualizacją;

c)      oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez podmiot zgodnie z reprezentacją wykazaną w wypisie z rejestru lub innych odpowiednich dla podmiotu dokumentach rejestrowanych w przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot jest osobą inną niż wskazana w wypisie z rejestru lub innych odpowiednich dla podmiotu dokumentacjach rejestrowanych;

d)     informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie którego dotyczy zadanie;

e)      oświadczenie oferenta o posiadaniu przez realizatorów kwalifikacji do wykonania zadań objętych ofertą;

f)       oświadczenie oferenta o wykorzystywaniu środków finansowych wyłącznie na realizację zadania;

g)      pisemne rekomendacje dotychczasowej działalności;

h)      inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

 1. Oferty należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs ofert na realizację zadania pn. „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej w zakresie prowadzenia czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych po maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia w okresie od 01 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.”. Na kopercie należy zamieścić nazwę i adres oferenta.
 2. Oferty powinny być wypełnione w języku polskim, maszynowo, komputerowo lub czytelnym pismem, posiadać ponumerowane strony oraz złożone pieczątki oferenta we wszystkich wymaganych miejscach,  należy wypełnić wszystkie pola ofertowe.
 3. Oferty posiadające uchybienie formalne mogą zostać uzupełnione w terminie 3 dni od zawiadomienia.
 4. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych na realizację zadania.

10.  Do czasu zakończenia terminu na składanie ofert konkurs może być odwołany bez podania przyczyny.

11.  Po zakończeniu konkursu oferty nie będą zwracane.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. Wybór oferty nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert.  Zarząd Powiatu zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 2. Złożone oferty będą oceniane pod względem formalnym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.
 3. Oceny merytorycznej dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu.
 4. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przy ocenie ofert oceniać się będzie:

a)      możliwość realizacji zadania przez oferenta oraz zgodność oferty z celami zadania publicznego na które ogłoszono konkurs;

b)      kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

c)      proponowaną jakość wykonania zadania oraz doświadczenie i kwalifikacje osób przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie;

d)     planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

e)      rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków finansowych na realizację zleconych zadań publicznych  przez organizacje, które realizowały zlecone zadania publiczne w latach poprzednich.

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego, na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie.
 2. Osobą wyznaczoną do kontaktu z oferentami jest Główny specjalista Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wołowie – Pani Alicja Kamecka (tel. 71-380 59 13 – 14, e-mail: edukacja@powiatwolowski.pl).

 

VII.      Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Zarząd Powiatu Wołowskiego podaje do wiadomości, że w bieżącym roku na zadanie tego samego rodzaju z zakresu sprawowania pieczy zastępczej instytucjonalnej przy udziale organizacji pozarządowych przeznaczono kwotę 2 652 500,00 zł, natomiast w 2015 roku przeznaczono kwotę w wysokości 2 532 144,73 zł.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 29
odwiedziny: 11745898

Informacja o finansowaniu projektu