Wydrukuj artykuł

Lokalne Inkubatory NGO na Dolnym Śląsku!

Poniedziałek, 28 maj 2012

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - „TRATWA” rozpoczęli realizację projektu „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego”. Projekt trwa od stycznia 2012 r. do grudnia 2013 r. i jest kontynuacją projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” realizowanego w roku 2011. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału i możliwości rozwojowych III sektora i udziału obywateli/lek w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i inicjowania współpracy międzysektorowej na Dolnym Śląsku poprzez rozwój 16 lokalnych inkubatorów NGO znajdujących się w: Miliczu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Legnicy, Lubinie, Zgorzelcu, Głogowie, Żmigrodzie, Lubaniu, Kłodzku, Bolesławcu, Górze, Ząbkowicach, Wołowie, Oleśnicy i Oławie.

Adresatami projektu są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz aktywni obywatele zainteresowani tematyką dotyczącą III sektora, gotowi do założenia stowarzyszenia lub fundacji. W ramach projektu wspierane będą również Inkubatory poprzez realizację spotkań i wizyt studyjnych.

Projekt przewiduje szereg działań m.in.:

DORADZTWO I KONSULTACJE z zakresu:

Aspektów formalno – prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych;
Przygotowania projektów do konkursów krajowych i zagranicznych;
Pozyskiwania środków;
Informowania o dostępnych szkoleniach;
Zarządzania finansowego w organizacji: formułowanie budżetów, rozliczanie dotacji, prowadzenie działalności odpłatnej i gospodarczej;
Zarządzania organizacją i zarządzanie zasobami ludzkimi;

oraz

Zakładania organizacji;
Obowiązków rejestracyjnych i wypełniania formularzy;
Tworzenia statutu;
Współpracy miedzy i wewnątrzsektorowej.

POWIATOWE FORA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 16 miastach województwa prowadzone w ramach debat otwartych.

SPOTKANIA ANIMUJĄCE NOWE INICJATYWY OBYWATELSKIE. Spotkania międzysektorowe (NGO, JST, biznes) dot. animacji i wspierania partnerstw lokalnych przy tworzeniu strategii koncepcji rozwiązywania problemów lokalnych. Objęcie wsparciem merytorycznym partnerstwa przez animatora.

AKTYWNY ROZWÓJ WOLONTARIATU. Wspieranie wolontariatu w regionie, poprzez wzbogacenie oferty inkubatorów NGO o wolontariuszy i angażowanie ich w prace na rzecz społeczności lokalnych.

WSPARCIE TECHNICZNE/INFRASTRUKTURALNE dla organizacji pozarządowych poprzez: udostępnienie adresu siedziby korespondencyjnej, stanowiska pracy z dostępem do sprzętu biurowego, telefonu/faksu, internetu itp.

WSPIERANIE ROZWOJU NGO POPRZEZ REALIZACJĘ PROGRAMU EDUKACYJNEGO „PROFESJONALNA ORGANIZACJA” skierowanego do 24 organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska. Każda z organizacji zostanie objęta zindywidualizowanym doradztwem w zakresie wytyczania planu rozwoju pod kątem wypracowania standardów funkcjonowania NGO.

DORADZTWO SPECJALISTYCZNE prawne i księgowe z zakresu opiniowania i sporządzania pism/umów, pomocy przy sporządzaniu rozliczeń, planów finansowych i dokumentów finansowych, dotacji, itp.

KAMPANIĘ INFORMACYJNĄ poprzez:

Artykuły w prasie i portalach internetowych
Spoty radiowe
Biuletyn informacyjny
Plakaty i ulotki

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z oferty Inkubatorów NGO i zapoznania się z naszą ofertą. Inkubatory rozpoczną swoją działalność od 1 kwietnia 2012 r.

 

Lokalny Inkubator NGO w Wołowie

Organizacja prowadząca:

Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO
Al. Niepodległości 36 A
56-100 Wołów
tel. 602 194 612
e-mail: inkubatorngo.wolow@gmail.com

Kadra inkubatora:

Wioletta Matysek-Szumilas - Doradca
Krystyna Laszkiewicz - Animator

Godziny pracy inkubatora:

PONIEDZIAŁEK 14.00 - 20.00
WTOREK 10.00 - 16.00
ŚRODA 14.00 - 20.00 (pomoc księgowa)
CZWARTEK 10.00 - 16.00
PIĄTEK 10.00 - 16.00