Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Nabór do komisji

Środa, 15 luty 2012

Zarząd Powiatu Wołowskiego w związku z ogłoszonym w dniu 14 lutego 2012r otwartym konkursem ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 ze zm.), do udziału w pracach Komisji konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w ww. konkursie.


1. Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowych wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

2. Funkcję członka komisji konkursowej może pełnić osoba, która nie podlega wyłączeniu z prac komisji na podstawie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego dotyczących wyłączenia pracownika (art.24)*.

3. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu/podróży.

 

Zadania Komisji konkursowej:

  1. ocena merytoryczna zgłoszonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,
  2. proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,
  3. rekomendowanie ofert do dofinansowania Zarządowi Powiatu Wołowskiemu.

Organizacje/podmioty zgłaszają swoje kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowej podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację(-e) wskazującą(-ce), należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydaci do Komisji konkursowej – kultura-sport-2012”, do Biura Obsługi Klienta, pok. nr 5 Starostwa Powiatowego w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów w terminie: do 05 marca 2012 roku, do godz. 15.45

  1. osobiście w godzinach: 7.45 – 15.45
  2. lub pocztą – liczy się data wpływu formularza do Biura Obsługi Klienta, a nie data stempla pocztowego.

 

Osoba/y wybrana/e do udziału w pracach Komisji, przed przystąpieniem do oceny merytorycznej ofert zobowiązana/e jest/są do zapoznania się z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowieniami uchwały Nr XIV/93/11 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012r, a także z treścią uchwały dot. ogłoszenia przedmiotowego otwartego konkursu ofert.* Art.24 KPA.

§ 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:

1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki,

2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,

3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3,

5) w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji,

6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne,

7) w której jedna ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.
§ 2. Powody wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa (§ 1 pkt. 2), przysposobienia, opieki lub kurateli (§ 1 pkt.3).

§ 3. Bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności nie wymienionych w § 1, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika.

§ 4. Wyłączony pracownik powinien podejmować tylko czynności nie cierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub ważny interes stron.

 

Pliki do pobrania:

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 37
odwiedziny: 11745980

Informacja o finansowaniu projektu