Wydrukuj artykuł

Program współpracy

Środa, 06 styczeń 2010

Na ostatniej w ubiegłym roku sesji Rady Powiatu Wołowskiego został przyjęty Program współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010r.
Uchwalenie przez Radę Powiatu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest obligatoryjne i wynika z art. 5 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program określa zakres i formy współpracy finansowej i pozafinansowej, a także zadania priorytetowe, w zakresie współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami w 2010 r.