Wydrukuj artykuł

Wyniki konsultacji projektu programu współpracy na 2017 r.

Wtorek, 06 grudzień 2016

Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”

 

Na podstawie par. 6 ust. 3 uchwały nr XLV/254/10 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub
z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zamieszcza się na stronie internetowej powiatu wołowskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”

Zostały one ogłoszone 21 października 2016 r. i trwały od 28 października do 07 listopada 2016 r.

W ramach konsultacji wpłynęły następujące uwagi i opinie:

 

Brak uwag.

 

 

Opr. Magdalena Górak – Kaleta, Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Starostwo Powiatowe w Wołowie, tel. 71 380 59 55, email: promocja@powiatwolowski.pl