Wydrukuj artykuł

Zarządzenie Nr 94/2020 Starosty Wołowskiego

Czwartek, 31 grudzień 2020

Zarządzenie Nr 94/2020
Starosty Wołowskiego

z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie ograniczenia działalności nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Wołowskiego  i organizacji udzielania porad przez telefon lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.z 2020 r. poz. 920), § 22 ust.2 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołowie stanowiącego załącznik do uchwały nr 115/392/17 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 09 lutego 2017 r. oraz art. 8 ust. 1 oraz art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232), zarządzam co następuje:

§ 1.

Zawiesza się stacjonarną działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Wołowskiego od dnia 1 stycznia 2021 r. do odwołania, znajdujących się w:

1)      Starostwie Powiatowym w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów,

2)      GOPS w Brzegu Dolnym, ul. Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny,

3)      PCE i PPP w Wołowie, ul. Kościuszki 27, 56-100 Wołów.

§ 2.

1. W okresie zawieszenia działalności punktów, o których mowa w § 1, nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone będzie przez telefon lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z harmonogramem pracy punktów.

2. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się wg kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu rozmowy pod numerem telefonu 71 380 59 01 lub za pośrednictwem maila: starostwo@powiatwolowski.pl.