Wydrukuj artykuł

Powiat Wołowski realizuje edukacyjny Projekt konkursowy pn. „Dzisiaj nauka jutro sukces” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działalnie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych.

 

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności usług edukacyjnych, poprzez realizację od III.2013 r. do II.2014 r. programów rozwojowych obejmujących obszary kompetencji kluczowych i rozwoju osobistego oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego w 1 Gimnazjum i 3 Liceach ogólnokształcących w powiecie wołowskim.

Projekt skierowany jest do uczniów kl. I i II z:  Publicznego Gimnazjum Nr 2 i  Liceum Ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole Szkół w Brzegu Dolnym, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół  Zawodowych w Brzegu Dolnym oraz Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie. Kwota dofinansowania wynosi 258 981,25 zł.

 

Pliki do pobrania:

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Z początkiem marca 2013 r. rozpoczęto realizację projektu „Dzisiaj nauka, jutro sukces!” opracowanego przez Powiat Wołowski oraz Partnera – firmę szkoleniową POINT Sp. z o. o. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Realizacja projektu o wartości 258 981,25 zł możliwa jest dzięki wysokiej, czwartej pozycji na liście rankingowej, jaką uzyskał wniosek o dofinansowanie zaplanowanych działań w ramach konkursu zamkniętego III/9.1.2/B/12, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w drugiej połowie 2012 roku.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności usług edukacyjnych poprzez realizację programów rozwojowych w czterech szkołach na obszarze powiatu wołowskiego. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.03.2013 r. do 28.02.2014 r.

Wsparciem, w którym w bezpośredni sposób uczestniczy 141 uzdolnionych uczniów (72 dziewcząt i 69 chłopców), zostały objęte następujące placówki oświatowe: LO w Wołowie, LO w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, LO i Gimnazjum w Powiatowym Zespole Szkół w Brzegu Dolnym.

 

Działania, przewidziane w ramach projektu, mają rozwinąć przede wszystkim kompetencje kluczowe uczniów i uczennic.

Uczestnicy projektu będą brać udział w dodatkowych zajęciach wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w ramach:

- w bloku zajęć rozwijających - „W świecie matematyki i nauk przyrodniczych”;

- w bloku zajęć z języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego;

- w bloku zajęć z informatyki.

 

Aby ułatwić młodzieży wejście na rynek edukacyjno-zawodowy, projekt przewiduje doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczestników, inicjujące jednocześnie powstanie Szkolnych Ośrodków Kariery.

Dla uczniów z przejściowymi problemami w nauce przewidziano ponadto blok zajęć psycho-edukacyjnych.

 

Dzięki Współfinansowaniu z EFS, będzie możliwe znaczące rozwinięcie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkół objętych projektem poprzez poszerzenie tematyki zajęć a także wyposażenie placówek w nowoczesne pomoce naukowe i zorganizowanie licznych wyjazdów edukacyjnych do takich miejsc, jak Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, czy Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Podsumowanie realizacji projektu  w II semestrze roku szkolnego 2012/2013

Dzisiaj nauka, jutro sukces! – początek realizacji projektu ( analiza po II semestrze roku szkolnego 2012/13)

 

Realizację projektu rozpoczęto od procedury kwalifikacyjnej uczniów uzdolnionych, przeprowadzenia procedur zakupu pomocy naukowych i zatrudnienia kadry dydaktycznej.


Do wsparcia zakwalifikowano:

Gimnazjum w PZS w Brzegu Dolnym – 47 uczniów/uczennic,
LO w PZS w Brzegu Dolnym – 32 uczniów/uczennic,
LO w ZSZ w Brzegu Dolnym – 22 uczniów/uczennic,
LO w Wołowie – 40 uczniów/uczennic.

Łącznie 141 uczniów/uczennic.

 

W okresie od marca do maja 2013 r. została wykorzystana kwota dofinansowania w wysokości 52 386,34 zł.


W ostatnim kwartale roku szkolnego 2012/2013 ramach projektu zrealizowano dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dla następujących grup:

 

  1. blok rozwijający „W świecie matematyki i nauk przyrodniczych” – w zajęciach uczestniczyło 79 uczniów.
  2. bloku języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego – w zajęciach uczestniczyło 56 uczniów.
  3. blok informatyczny – w zajęciach  uczestniczyło 24 uczniów.

 

Wsparciem psycho-edukacyjnym objętych zostało 24 uczniów.

 

Do zajęć z doradztwa zawodowego zakwalifikowano wszystkich uczniów, objętych wsparciem w ramach innych bloków zajęciowych. Zgodnie z założeniami, doradca zawodowy z ramienia Partnera POINT przygotował autorski program zajęć do prowadzenia zajęć grupowych i rozpoczął zajęcia w większości placówek, objętych wsparciem. Jednakże ze względu na konieczność przestrzegania procedury zamówień publicznych, skutkującą nieznacznym opóźnieniem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, ustalono, iż pierwszeństwo w realizacji regularnych i cyklicznych zajęć będą miały zajęcia mat-przyrodnicze, językowe i informatyczne. W związku z powyższym większość zajęć grupowych oraz indywidualnych w zakresie doradztwa zawodowego zostało zaplanowanych do realizacji od września 2013 r.

 

W ramach zaplanowanych w projekcie wycieczek edukacyjnych, w II semestrze roku szkolnego 2012/13 odbyły się 2 wycieczki:

 

1. Wycieczka do Explora Parku - Parku Nauki i Techniki w Wałbrzychu.

 

W dniu 25 maja 2013 roku uczestnicy projektu z  Powiatowego Zespołu Szkół w Brzegu Dolnym z klas I i II gimnazjum pojechali na wycieczkę do Wałbrzycha. Celem wyjazdu był pobyt w ExploraPark przy Instytucie Badań Kompetencji- miejscu, gdzie przede wszystkim króluje matematyka oraz wszelkie gry i zadania logiczne.

Większość stanowisk była interaktywna, co zachęcało do eksperymentowania. Uczniowie sami wprawiali w ruch modele, testowali prawo Pitagorasa i tworzyli konstrukcje. Następnie wzięli udział w lekcji na temat mozaik, dzięki której mieli okazje poznać parkietaże Eschera i Penrose’a. Łamigłówki rozwiązywali pod okiem pracowników Centrum, którzy wyznaczali  zadania i przybliżali drogę do ich rozwiązania.

Wycieczka dała uczniom wiele radości  i duży zastrzyk wiedzy. Umożliwiła zgłębianie tajników matematyki poprzez zabawę. Dodatkową atrakcją wyjazdu był bezpłatny pakiet śniadaniowy dla wszystkich uczniów.

 

 

2. Wycieczka do Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie.

 

W dniu 8 czerwca 2013 r.  uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół z Gimnazjum i LO oraz uczniowie LO w Wołowie biorący udział w projekcie „Dzisiaj nauka, jutro sukces”  odbyli wycieczkę do Planetarium i Obserwatorium im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie.

 

Uczniowie wzięli udział w seansie astronomicznym, który prezentował ruch gwiazd i innych ciał niebieskich po orbicie nieba. Dzięki niemu dowiedzieli się, co można zobaczyć na nocnym niebie w różnych porach roku oraz gdzie szukać planet i po czym je rozpoznawać. Kolejnym punktem wycieczki było obserwatorium, w którym uczniowie mieli okazję poznać budowę i działanie teleskopu. W pogodne dni zwiedzający mogą obserwować Słońce, a po zapadnięciu zmroku obiekty na nocnym niebie. Czas odmierzał okazałych rozmiarów zegar umieszczony na dziedzińcu planetarium.

Wycieczka była bardzo udana i pozwoliła uczniom poszerzyć wiedzę o wszechświecie. Dodatkową atrakcją wyjazdu były bezpłatne posiłki: śniadanie, a po zwiedzaniu pyszny obiad w parku przy Planetarium.


Zajęcia dydaktyczne prowadzone w II-gim semestrze roku szkolnego 2012/1013 oraz wyjazdy edukacyjne cieszyły się zainteresowaniem uczniów, mogli oni rozwijać swoje indywidualne zdolności i podnosić poziom wiedzy w zakresie zagadnień, które są dla nich interesujące a także bardzo przydatne w rozwoju edukacyjno-zawodowym. Ważnym aspektem był tutaj czynnik zabawy i eksperymentu, pozwalający polubić zdobywanie wiedzy.


Z obserwacji kadry pedagogicznej wynika, iż objęci wsparciem psychologiczno-pedagogicznym uczniowie coraz lepiej funkcjonują w zespołach klasowych, poprawiły się ich relacje z rówieśnikami, uczniowie są aktywniejsi na zajęciach lekcyjnych i lepiej reagują w sytuacjach stresowych takich jak egzaminy, czy też publiczne prezentacje.

 

Wszystkie dotychczasowe działania zmierzały do osiągnięcia celu projektu, jakim jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich, zdobycie przez uczniów dodatkowej wiedzy i umiejętności, przygotowanie ich do wyboru szkoły i zawodu, nabycie postawy przedsiębiorczej, rozwinięcie uzdolnień językowych, umiejętności związanych z obsługą komputerów.

Prowadzenie dodatkowych zajęć ma także na celu nabycie przez uczniów nawyku aktywnego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, nie tylko przed telewizorem czy monitorem komputera.

Dzięki zajęciom z zakresu doradztwa zawodowego uczniowie mogli poznać swój potencjał edukacyjno-zawodowy.

 

Nauczyciele i uczniowie chwalili także nowoczesny sprzęt, zakupiony w ramach projektu, który znacznie uatrakcyjnił naukę i pozwolił na innowacyjne prowadzenie zajęć.

 

Od września 2013 r., po przerwie wakacyjnej, planujemy kontynuację zajęć merytorycznych w ramach projektu we wskazanych placówkach oświatowych oraz odbycie dalszych wycieczek edukacyjnych, na które zarówno młodzież jak i ich nauczyciele czekają z zainteresowaniem i niecierpliwością.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sprawozdanie z wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach realizacji projektu „Dzisiaj nauka, jutro sukces!”.

 

W dniu 19 października 2013r. (uczniowie: Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Brzegu Dolnym, Gimnazjum i Liceum Powiatowego Zespołu Szkół w Brzegu Dolnym oraz Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie) wraz z opiekunami mieli okazję odwiedzić Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W wycieczce wzięło udział łącznie 77 uczniów i 8 opiekunów. Wycieczka ta była częścią realizacji projektu „Dzisiaj nauka, jutro sukces!”.

Wczesnym porankiem uczestnicy projektu z ww. szkół, zaopatrzeni w pyszne zestawy śniadaniowe wyruszyli wynajętymi autokarami do Warszawy, aby kompleksowo wzbogacić  swoją wiedzę o świecie nauki i techniki.

 

Centrum Nauki Kopernik jest najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce. W Centrum znajduje się około 340 eksponatów w sześciu galeriach tematycznych, Teatr Robotyczny, Park Odkrywców oraz Planetarium.

 

To co wyróżnia to miejsce to stanowiska doświadczalne i narzędzia pozwalające na samodzielne poszerzanie wiedzy i wyjaśnianie wielu zjawisk. Zwiedzając obiekt w grupach, uczniowie mogli nie tylko oglądać, ale również przeprowadzać eksperymenty na poszczególnych stanowiskach. Mieli okazję przyjrzeć się kamieniom milowym naszej cywilizacji oraz przypatrzeć się jej największym zdobyczom: pismu, filozofii, sztuce oraz technice.

Do największych atrakcji CNK należy planetarium „Niebo Kopernika”, gdzie dzięki projekcjom na sferycznym ekranie, otaczającym widownię ze wszystkich stron oraz nowoczesnym technologiom multimedialnym, uczestnicy seansów odnoszą wrażenie przebywania w najodleglejszych zakątkach kosmosu, w głębi oceanu lub w środku wulkanu. Podczas specjalnego seansu mogą się nawet cofnąć do początków życia na Ziemi.

 

Galeria Świat w ruchu to najbardziej dynamiczne miejsce w całym Centrum Nauki Kopernik. Uczniowie dowiedzieli się tutaj, jak rozchodzą się fale dźwiękowe oraz światło, a także w jaki sposób wprawiane są w ruch palce dłoni. Była to również znakomita okazja do samodzielnego wyprodukowania prądu elektrycznego, do przyjrzenia się, jak powstaje tornado oraz doświadczenia tego, co się dzieje podczas trzęsień ziemi.

Niestety czas w tym niesamowitym miejscu mija naprawdę szybko, a eksperymentowanie jest tak wciągające, że trzeba na nie przeznaczyć co najmniej kilka godzin. Po zwiedzaniu uczniowie udali się na obiad w Wiem Bistro mieszczącym się na terenie Centrum, a wieczorem wyruszyli w podróż powrotną. Dzięki tej wspaniałej wycieczce młodzież miała okazję przekonać się, że przy niewielkim wysiłku można zgłębiać naukę i przy niej jednocześnie się bawić.

 

 

 

 

Podsumowanie projektu "DZISIAJ NAUKA, JUTRO SUKCES!”.

 

28 lutego 2014 roku zakończyliśmy realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  pod tytułem 

„DZISIAJ NAUKA, JUTRO SUKCES!”.

 

Projekt zakładał podniesienie jakości i efektywności usług edukacyjnych poprzez realizację programów rozwojowych w czterech szkołach w powiecie wołowskim, obejmujących obszar kompetencji kluczowych i rozwoju osobistego oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego. Realizacja projektu obejmowała cztery szkoły w obrębie administrowania powiatu Wołowskiego:

 

- LO w Wołowie; 

- LO w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym; 

- LO w Powiatowym Zespole Szkół w Brzegu Dolnym; 

- Gimnazjum w Powiatowym Zespole Szkół w Brzegu Dolnym.

 

Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne skierowane były do uczniów uzdolnionych o ograniczonych możliwościach rozwijania własnego potencjału.

Uczniowie uczęszczali na rozwijające zajęcia pozalekcyjne z zakresu matematyki i nauk przyrodniczych, blok zajęć językowych: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, zajęcia z informatyki. Uczniowie mogli także korzystać z pomocy psychologa/pedagoga. Dodatkowym wsparciem, wzmacniającym rozwój osobisty każdego uczestnika były zajęcia z doradcą zawodowym.

 

Atrakcyjność wyżej wymienionych zajęć w sposób trwały podniosła jakość oferty edukacyjnej szkół objętych wsparciem.

 

Dzięki uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej, szkoły wzbogaciły się o nowoczesne środki dydaktyczne. Zakupiono m.in. tablicę interaktywną, plansze interaktywne, książki, zestawy do elektrostatyki, płyty CD, kalkulatory, 2 mikroskopy, 3 wieże oraz wiele innych pomocy dydaktycznych.

Na zajęciach znalazł zastosowanie nowoczesny sprzęt - tablica interaktywna. Wszystkie pomoce dydaktyczne z pewnością znacznie podniosły poziom atrakcyjności i skuteczności zajęć .

 

 Zajęcia odbyły się pod nadzorem doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli. Każda szkoła realizowała odrębny program zajęć według ustalonego harmonogramu, dostosowany do indywidualnych potrzeb uczniów , ich zainteresowań, oparty na autorskich programach nauczycieli.

 

Oprócz zajęć odbywających się na terenie szkół, w ramach projektu „DZISIAJ NAUKA, JUTRO SUKCES!” przewidziano dużo ciekawych wycieczek edukacyjnych. Oprócz korzyści w postaci podniesienia wiedzy uczestników, wspólnie realizowane wyjazdy były okazją do spotkań uczniów i kadry z różnych placówek oświatowych powiatu wołowskiego.

Poniżej zestawienie wszystkich wyjazdów.

 

Lp

Szkoła

Typ
wyjazdu

Ilość
uczestników
(dzieci/młodzież
które uczestniczyły
w wyjeździe)

data
wyjazdu
(w formacie
RR-MM-DD)

1

GPZS

Explora Park

23

2013-05-25

2

GPZS, LPZS,

Planetarium w Chorzowie

24G+ 22LO =46

2013-06-08

3

LOW

Planetarium w Chorzowie

14

2013-06-08

4

ZSZ

Planetarium w Chorzowie

16

2013-09-21

5


GPZS, LPZS, ZSZ, LOW

Centrum Kopernika

79

2013-10-19

 

GPZS, LPZS

Festiwal nauki

47

2013-09-23

6


ZSZ, LOW

32

2013-09-24

7

GPZS

warsztaty na UW (2x)

24

2013-10-29; 2013-11-26

8

LPZS

warsztaty na UW (3x)

23

2013-11-12;               2013-12-10;               2014-01-14

9

ZSZ

warsztaty na UW (3x)

16

10

LOW

warsztaty na UW (3x)

16

 

 

 

Wszystkie założone  rezultaty projektu „ DZISIAJ NAUKA, JUTRO SUKCES!”  zostały osiągnięte.


Wzrosło przekonanie UCZESTNIKÓW PROJEKTU, że potrafią sobie radzić w sytuacjach trudnych, uwierzyli w swoje możliwości sprawcze, uznali, że potrafią kontrolować swoje emocje w sytuacjach stresowych.

Uczniowie  podnieśli swoje kompetencje w zakresie nauk matematyczno przyrodniczych, podnieśli także sprawność i umiejętności komunikowania się w języku obcym oraz poziom kompetencji informatycznych. Przyrost wiedzy i umiejętności u UCZESTNIKÓW PROJEKTU potwierdziły wyniki testów oraz ankiet ewaluacyjnych.

 

Wzrosła także świadomość negatywnych zjawisk w obszarze dostępności pracy dla obu płci, czy nierówności praw kobiet i mężczyzn w rodzinach. Rodzice uczniów dostrzegli zmiany, okazując przy tym akceptację i zadowolenie z własnych dzieci.

 

Kadra Zarządzająca zasobami projektu podeszła do jego realizacji ze szczególną starannością, mając na uwadze, że wsparciem objęto aż 4 placówki oświatowe i w ramach projektu przewidziano realizację różnorodnych działań edukacyjno-wychowawczych.

 

Projekt był wizualnie dokumentowany zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej i dzięki temu pozostanie dłużej w świadomości odbiorców i partnerów.

 

 

 

PODSUMOWANIE:

 

W okresie realizacji projektu bardzo wiele działo się w szkołach, objętych wsparciem. Pedagodzy i nauczyciele z wszystkich placówek oświatowych aktywnie uczestniczyli w tworzeniu założeń projektu, co już na etapie wstępnym zaktywizowało szkoły i środowisko.

 

Zrealizowano łącznie 1694 godzin zajęć edukacyjnych. Każde dziecko, spełniające wymagania grupy docelowej, mogło nieodpłatnie wziąć udział w różnych ciekawych przedsięwzięciach. Wzrosła motywacja uczniów do nauki oraz poczucie własnej wartości. Uczniowie lepiej radzą sobie w sytuacjach trudnych. Poprawie uległa ich koncentracja uwagi. W ramach zajęć uczniowie mieli możliwość rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań. Zastosowanie aktywizujących metod pracy oraz wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych wyzwoliło w nich twórcze postawy.

 

 

 Wdrażany projekt edukacyjny przyniósł oczekiwane efekty. Dyrekcja i grono pedagogiczne szkół są przekonane, ze należy podejmować wyzwania i przystępować do kolejnych przedsięwzięć, finansowanych z funduszy unijnych.

 

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty