Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Projekty systemowe | Indywidualizacja nauczania - szansą na lepszy rozwój

Projekt: „Indywidualizacja nauczania – szansą na lepszy rozwój” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych realizowany jest w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 4  w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie.

 

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez wsparcie indywidualnego rozwoju dzieci z klas I - III Szkoły Podstawowej nr 4  funkcjonującej w Powiecie Wołowskim.

Do celów szczegółowych projektu należą:

-zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkole podstawowej oferty zajęć edukacyjnych zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami psychofizycznymi;

-zwiększenie atrakcyjności i efektywności prowadzonych zajęć poprzez doposażenie szkoły podstawowej w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

 

Uczniowie klas I-III SP uczestniczą w dodatkowych zajęciach wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, tj.:

- zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,

- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dogoterapii,

- zajęcia terapeutyczne- komputerowe wspomaganie rozwoju,

- zajęcia indywidualnej terapii pedagogicznej.

 

ZAJĘCIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA UCZNIÓW Z WADAMI POSTAWY

Cele zajęć:

 1. Korekta istniejących wad postawy.
 2. Zapobieganie pogłębiania się wady postawy.
 3. Wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motoryki.
 4. Nabywanie nawyków troski o własne zdrowie.

 


 

SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA – DOGOTERAPIA

Cel ogólny zajęć :

Wspomaganie rozwoju fizycznego, emocjonalnego i społecznego, terapii, edukacji oraz aktywności uczniów przy udziale psa.

  

ZAJECIA TERAPUTYCZNE – KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Cele zajęć:

 1. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania i wychowania dzieci klas I – III.
 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną na miarę jego indywidualnych możliwości.
 2. Wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji.
 3. Oddziaływanie psychoterapeutyczne wpływające na rozwój ucznia.

 
ZAJĘCIA INDYWIDUALNEJ TARAPII PEDAGOGICZNEJ

Cele zajęć:

 1. Usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych analizatora wzrokowego, analizatora słuchowego, motoryki małej i dużej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 2. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i kompetencji społecznych, w szczególności norm i zasad grupowych oraz umiejętności odczytywania i prawidłowego wyrażania emocji.
 3. Usprawnianie orientacji w  schemacie własnego ciała i przestrzeni.
 4. Poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie.

 

 

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 26
odwiedziny: 11745889

Informacja o finansowaniu projektu