Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Projekty konkursowe | "Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego"

 

Projekt Powiatu Wołowskiego

„Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół  powiatu wołowskiego”.

Powiat Wołowski jako jeden z pierwszych powiatów w Polsce rozpoczął z dniem 01.01.2013r. realizację projektu wdrożeniowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet III- wysoka jakość systemu oświaty; Działanie 3.5 kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Do projektu, który realizowany będzie przez okres 24 miesięcy tj. do 31.12.2014r. zakwalifikowanych zostało 37 typów placówek oświatowych z powiatu wołowskiego tj. 6 przedszkoli, 15 szkół podstawowych, 7 gimnazjów, 9 typów szkół ponadgimnazjalnych. Projekt skierowany jest do 435 nauczycieli oraz 20 dyrektorów szkół, przedszkoli. Projekt pod względem merytorycznym realizuje Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie.

 

Jednym z ważniejszych zadań założonych w projekcie jest wdrożenie nowego systemu kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli, nakierowanego na pracę z konkretną placówką poprzez opracowanie i realizację Rocznego Planu Wspomagania oraz wdrożenie Sieci Współpracy i Samokształcenia.

 

Roczne Plany Wspomagania wybranego aspektu pracy szkoły - oferty doskonalenia

Oferta kierowana do szkół/przedszkoli powinna być wynikiem analizy sytuacji szkoły i odpowiadać na jej rzeczywiste potrzeby. I tak też się stało w powiecie wołowskim.
Od 01.02.2013r. pięciu Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji rozpoczęło proces opracowywania Rocznego Planu Wspomagania pracy konkretnej szkoły/przedszkola objętego projektem, poczynając od opracowania (we współpracy z dyrektorem i nauczycielami) szczegółowej diagnozy potrzeb szkoły i pracujących w niej nauczycieli; poprzez pomoc w zaplanowaniu oraz przeprowadzeniu działań niezbędnych do rozwiązania zdiagnozowanych problemów aż po wspólną ewaluację.

Oferta wybrana przez poszczególne placówki powiatu wołowskiego po wspólnej analizie SORE z dyrektorem placówki i Radą Pedagogiczną będzie obejmowała realizację Rocznego Planu Wspomagania pracy szkoły między innymi w tak ważnych obszarach jak:

 

 • Techniki uczenia się i metody, motywujące do nauki- 12 placówek
 • Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny- 4 placówki
 • Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich – 4 placówki
 • Rodzice są partnerami szkoły - 3 placówki
 • Praca z uczniem zdolnym - 3 placówki
 • Praca z uczniem młodszym - 2 placówki
 • Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? - 2 placówki
 • Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? – 2 placówka
 • Wspieranie pracy wychowawców klas-bezpieczna szkoła - 1 placówka
 • Budowa koncepcji pracy szkoły - 1 placówka
 • Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych- bezpieczny internet - 1
 • Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych – 1
 • Nauczyciel 45+  1 placówka

 

Każda placówka w wybranym przez siebie obszarze rozwoju będzie mogła pogłębić temat z udziałem ekspertów zewnętrznych w 3 różnych formach doskonalenia w semestrze „szytych na miarę” potrzeb danej szkoły/ przedszkola np. szkoleniowe rady pedagogiczne, warsztaty, konsultacje, spotkania z ekspertami oraz realną pomoc w przełożeniu nowych umiejętności na szkolną praktykę. Nad prawidłowym przebiegiem procesu wsparcia w konkretnej placówce czuwać będzie Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji.

Sieci współpracy i samokształcenia - to kolejne ważne zadanie w projekcie skierowane do placówek. Sieci, czyli współpracujące zespoły nauczycieli z różnych szkół/ przedszkoli– umożliwiają dzielenie się wiedzą i umiejętnościami oraz zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z wyzwaniami. Praca w sieci obejmuje takie działania jak: spotkania z ekspertami – specjalistami w dziedzinach związanych z tematyką pracy sieci, pomoc w samokształceniu oraz internetowe forum wymiany doświadczeń dla dyrektorów szkół i grup nauczycielskich poprzez nowoczesną platformę informatyczną.

Sieci współpracy i samokształcenia powołane w ramach projektu realizowanego przez powiat wołowski to:

 • Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli
 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli humanistów
  - Nauczyciele pracują zespołowo
 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki
  – Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki
 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowawców

Dzięki tej nowoczesnej formie wspomagania możliwe będzie zaktywizowanie działań podejmowanych przez szkoły i nauczycieli na rzecz własnego rozwoju. Jednym z ważnych zadań w projekcie jest moderowanie dyskusji i forów wymiany doświadczeń dla dyrektorów szkół, pedagogów i przedmiotowych grup nauczycielskich podczas 3-5 spotkaniach w roku szkolnym oraz na platformie informatycznej. Za pracę poszczególnych sieci odpowiada koordynator sieci.

 

 

Wszystkich Państwa zainteresowanych realizacją przedsięwzięć edukacyjnych w ramach projektu na bieżąco będziemy informować o aktualnych etapach prac wdrożeniowych w projekcie „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego”. Biuro projektu mieści się w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie – sala nr.12 - I piętro tel.71/389-21-00 wew. 26 e-mail: doskonalenie@wolowpce.pl.
Zapraszam Państwa do odwiedzania strony projektu www.doskonalenie.wolowpce.pl.

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 25
odwiedziny: 11745888

Informacja o finansowaniu projektu