Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Projekty systemowe | Modernizacja kształcenia na Dolnym Śląsku

Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku

 

Dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego publiczne szkoły zawodowe w województwie dolnośląskim mają szansę poszerzyć swoją dotychczasową ofertę edukacyjną o działania umożliwiające każdemu uczniowi wszechstronny rozwój oraz zwiększyć atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego młodzieży poprzez realizację programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
Głównym celem projektu jest wdrożenie działań określonych w strategiach edukacyjnych (krajowej, wojewódzkiej i w strategiach lokalnych) zakładających lepsze dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do regionalnych i lokalnych uwarunkowań rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, w szczególności poprzez bardziej racjonalne i efektywne stymulowanie ścieżek rozwoju edukacyjnego wybieranych przez młodzież. Projekt podzielony został na dwa etapy.

 

W powiecie wołowskim z projektu skorzystały 4 szkoły:

 

- Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie

 

Szkoła bierze udział w projekcie od czerwca 2009 roku. W ramach pierwszej edycji projektu zorganizowano staże/praktyki, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, pomoc psychologiczno – pedagogiczną, wycieczki zawodoznawcze, spotkania z pracodawcami i targi pracy oraz stworzono efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego. Warto podkreślić, że zadania realizowane są przy dużym i bezpośrednim zaangażowaniu pracodawców, np. PCC Rokita w Brzegu Dolnym, PKS Sp. z o.o. w Wołowie, PKO BP w Wołowie oraz hoteli i restauracji wrocławskich.
Dotychczas zrealizowano 246 godzin zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i 771 godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych. Zorganizowano dwa fora zawodowe - „Absolwent szkoły zawodowej wkracza na rynek pracy”. Odbyły się również 2 wycieczki zawodoznawcze dla 90 uczniów: na targi Polagra Food do Poznania i na targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu.
Dzięki uczestnictwu w projekcie szkoła otrzymała także wsparcie techno-dydaktyczne o wartości ponad 88 tys. zł. Wśród otrzymanego sprzętu są komputery przenośne wraz
z oprogramowaniem, tablica interaktywna z projektorem, drukarki laserowe, ekrany projekcyjne, kamera cyfrowa, ale także komplet mechanicznych i elektronicznych urządzeń pomiarowych i suwmiarek do zajęć ślusarskich. Szkoła czeka jeszcze na pełne wyposażenie pracowni obsługi klienta – meble i sprzęt gastronomiczny
Do grudnia 2010 r projekt realizowało 15 nauczycieli i 154 uczniów technikum. W edycji  luty – kwiecień 2011 jest to 10 nauczycieli i 91 uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

W rmach drugiej edyzji projektu od września 2011 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie zrealizowano:

 

1. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: zrealizowano 235 godzin, w działaniach uczestniczy 80 uczniów z technikum, 7 nauczycieli.

2.  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: zrealizowano 192 godziny, w działaniach uczestniczy 46 uczniów Technikum i 22 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 6 nauczycieli.

3. Wszyscy uczniowie w szkole zostali objęci opieką psychologiczno – pedagogiczną, ukierunkowaną na rozwój sfery emocjonalnej i społecznej uczniów: zrealizowano 91 godzin w formie zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych.

4. Prowadzone są programy doradztwa edukacyjno – zawodowego. Opieką doradcy objęci są wszyscy uczniowie w szkole, zrealizowano 74 godziny w formie zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych.

5. Odbyły się 2 wycieczki zawodoznawcze: wrzesień 2011 r. – Targi Polagra Food w Poznaniu, październik 2011 r. - Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2011 w Poznaniu. 27 marca planowany jest wyjazd na Międzynarodowe Targi Reklamy do Poznania.

 

6. W szkole zorganizowano Forum Zawodowe. Celem forum było spotkanie z pracodawcami, w spotkaniu uczestniczyli uczniowie szkół powiatu wołowskiego uczestniczący w projekcie Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II.

7. Od 26 do 30 marca 15 uczniów z grupy gastronomicznej weźmie udział w Kursie Barmańskim organizowanym w szkole przez Krakowską Szkołę Restauratorów.

8. Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, branży mechanicznej wzięli udział w zajęciach praktycznych na Politechnice Opolskiej, zajęcia były poświęcone zagadnieniom motoryzacji. Uczniowie Technikum, branży turystycznej uczestniczyli w zajęciach praktycznych w Instytucie Turystyki i Krajów Biblijnych w Nysie.

 

9. W ramach doposażenia bazy dydaktycznej szkoła otrzymała podręczniki, słowniki tematyczne, zbiory zadań, atlasy geograficzne, encyklopedie, segregatory Systemu Informacji Zawodowej oraz Systemu Informacji Branżowej filmy dydaktyczne z zakresu planowania kariery i doradztwa zawodowego, flipcharty oraz wózek do flambirowania.

10.  Uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymali materiały promocyjne: segregatory, długopisy i pamięć przenośną.

 

Koordynatorami projektu są Pani Joanna Przybyłowicz oraz lider Pani Agata Butkiewicz.

 

 

- Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie

 

Szkoła realizuje projekt od marca 2011r. W ramach projektu w okresie od września 2011r. do lutego 2012 r.  odbyły się zajęcia pozalekcyjne dla uczniów:

- kompetencje kluczowe – 302 godz.

- dydaktyczno – wyrównawcze – 93 godz. ( tylko dla branży informatycznej )

- doradztwo pedagogiczno – psychologiczne – 70 godz.

- doradztwo edukacyjno – zawodowe – 26 godz.    

Zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach projektu  zostały wykorzystane na przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych, uzupełnienie braków edukacyjnych z danego przedmiotu oraz na przygotowanie uczniów do konkursów (rozszerzenie wiadomości i rozwój zainteresowań). Łącznie w zajęciach wzięło udział 211 uczniów.
Dla uczniów TI (branża informatyczna)  odbyła się wycieczka zawodoznawcza do Instytutu IBM we Wrocławiu oraz zajęcia praktyczne  na Politechnice Opolskiej. 
12 uczniów Technikum Ekonomicznego i 15 uczniów Technikum Informatycznego   odbyło praktyko/staże  zawodowe w wybranych zakładach pracy.
W lutym dla uczniów klas maturalnych odbyły się Targi Pracy w Wrocławiu.   
W ramach programu odbywają się także bezpłatne kursy kwalifikacyjne dla uczniów:

- prawo jazdy kategorii „T”

- kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym  ( od 19 marca ).


Mimo dużego zainteresowania uczniów ( więcej chętnych niż miejsc ),  kursy dopiero się rozpoczęły ze względu na brak wykonawców w powiecie wołowskim i trwające przetargi. W grudniu 2011r zatwierdzone zostały do realizacji  cztery  projekty zawodoznawcze:

- Kampania reklamowa - Moja szkoła w środowisku lokalnym.

- Projekt wykonania pomocy dydaktycznych do pracowni produkcji roślinnej.

- Zaprojektowanie i wykonanie zestawów próbek nawozów mineralnych

- Projekt wykonania kwatery rabatowej na terenie zieleni obiektu szkolnego


Dzięki uczestnictwu w projekcie szkoła otrzymuje także wsparcie techniczo - dydaktyczne:

-  programy komputerowe dotyczące planowania kariery zawodowej,  multimedialne gry decyzyjne ‘Mój indywidualny plan działania”, „Testy kariery” i multimedialne informatory o uczelniach o łącznej wartości 3.257,19 złotych
- zamówiony został sprzęt komputerowy dla branży informatycznej na kwotę 23.540 zł oraz oprogramowanie komputerowe o wartości 2.000 złotych ( obecnie szkoła otrzymała 2 komputery z oprogramowaniem służące do nauki przedmiotu: urządzenia techniki komputerowej - do montażu i demontażu)
- zakupione zostały również materiały na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla branży informatycznej na kwotę 1.200 zł. (2 grupy po 600 zł)

- przyznano środki finansowe na realizację czterech projektów zawodoznawczych o łącznej kwocie 13 500 zł. 
- dodatkowo szkoła otrzymała 4 flipcharty (1 sztuka – 168,51 zł), 4 filmy edukacyjne (1 sztuka – 153,95 zł).

 

Koorynatorem projektu jest Pani Bogumiła Połeć

 

 

- Zespół Szkół Specjalnych w Wołowie

 

 

W roku szkolnym 2011/2012 w projekcie bierze udział 7 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 Specjalnej w Wołowie.

Uczestniczą oni w 3 rodzajach zajęć:

  1. Warsztaty autorozwoju  (rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych) w ramach „Dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych”
  2. Rozwijanie kompetencji społecznych i zapobieganie zachowaniom ryzykownym w ramach „Doradztwa
    i opieki psychologiczno-pedagogicznej”
  3. Zajęcia wyrównawcze z matematyki w ramach „Dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych”

 

Planowany jest także udział uczniów w zajęciach dotyczących planowania kariery zawodowej, aktywnego poszukiwania pracy, w ramach „Efektywnych programów doradztwa edukacyjno- zawodowego”.

 

Oprócz regularnych zajęć w ramach projektu zorganizowano także:

  • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla 15 uczniów ZSZ
  • Wycieczkę zawodoznawczą do Fabryki Silników Elektrycznych BESEL S.A. w Brzegu – dla 7 uczniów
  • Zajęcia praktyczne w wyspecjalizowanych centrach – zajęcia na Politechnice Opolskiej dla 12 uczniów

 

 

Dzięki uczestnictwu w kursie I pomocy medycznej uczniowie zdobyli wiedzę nt. udzielanie pierwszej pomocy oraz właściwych zachowań w sytuacjach zagrażających zdrowiu czy życiu.

 

Uczniowie wzięli udział w zajęciach praktycznych zorganizowanych w pracowniach Politechniki Opolskiej, mieli tam okazję zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt związany z metalurgią oraz poznać innowacyjne metody wykorzystywane w obróbce metali. W trakcie wycieczki do Brzegu k. Opola młodzież zobaczyła cały proces produkcji silników elektrycznych, które sami często użytkują w związku z nauczą swoich zawodów. Zapoznali się z poszczególnymi etapami produkcji podzespołów do silników – na wielu z nich obróbce poddawane są metale, co najbliższe jest naszym uczniom w związku z kierunkiem ich kształcenia. Wizyta w Fabryce przyczyniła się również do zapoznania z fragmentem rynku pracy – uczniowie poznali stanowiska pracy, na jakich zatrudnia Fabryka oraz uzyskali informację o zawodach preferowanych przy zatrudnianiu.

 

 

Liderem Szkolnego Programu Rozwojowego jest Pani Ewa Budzińska


 

- Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

 

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym bierze udział w projekcie od 30 stycznia 2011r.

W ramach programu zoorganizowano:

1.    Kursy kwalifikacyjne
a)    AutoCad –kurs podstawowy (30 godz) (15 uczniów)
b)    Uprawnienia elektryczne do 1 kV  (30 godz) (15 uczniów)
c)    Kurs wizażu (50 godz) (15 uczniów)
d)    Uprawnienia obsługi wózka widłowego (60 godz) (15 uczniów)


2.    Projekty zawodoznawcze
a)    „Krótka droga do sukcesu-„zawodówka” bez tajemnic” (15 uczniów)
b)    „Koniec technikum i co dalej?” (29 uczniów)


3.    Udział uczniów w Targach Pracy we Wrocławiu (10 uczniów)


4.    Zajęcia praktyczne w wyspecjalizowanych ośrodkach badawczo rozwojowych i akademickich
a)    Politechnika Opolska – Branża mechaniczna (15 uczniów)
b)    Politechnika Opolska- Branża informatyczna (15 uczniów)


5. Udział uczniów z branży handlowo-usługowej w forum zawodoznawczym  w ZSZ w Wołowie

6.    Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego i przedmiotów informatycznych  (zrealizowano 136 godz, 5 nauczycieli, 7 grup po 15 osób)

7.    Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z matematyki, j. polskiego, j. angielskiego i przedmiotów informatycznych  (zrealizowano 186 godz, 4 nauczycieli, 8 grup po 15 osób)

8.    Pomoc doradcy zawodowego (zrealizowano 52 godz) opieką doradcy objęci są wszyscy uczniowie w szkole, w formie zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych.

9.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (zrealizowano 99 godz) ukierunkowana na rozwój sfery emocjonalnej i społecznej uczniów i profilaktykę uzależnień w formie zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych.

10.    Doposażenia bazy dydaktycznej: szkoła otrzymała podręczniki, słowniki tematyczne, zbiory zadań, atlasy geograficzne, encyklopedie, segregatory Systemu Informacji Zawodowej oraz Systemu Informacji Branżowej filmy dydaktyczne z zakresu planowania kariery i doradztwa zawodowego, flipcharty, tonery i tusze do drukarek

11.    Szkoła otrzymała surowce i materiały do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych  dla branży informatycznej

12.    Uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymali materiały promocyjne: segregatory, długopisy i pamięć przenośną

 

Koordynatorem projetu jest Pani Agnieszka Świerkowska - Gembara

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii!

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 25
odwiedziny: 11745888

Informacja o finansowaniu projektu