Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Projekty konkursowe | "Nadążyć za światem"

PROJEKT WSPÓŁFINASOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

Od stycznia 2013 r. roku POWIAT WOŁOWSKI realizuje  w ramach działania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych’ projekt pn.”NADĄŻYĆ ZA ŚWIATEM”.

 

Projekt skierowany jest do uczniów z klas VI Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz II i III Gimnazjum Specjalnego w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.

 

GŁÓWNY CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest poprawa warunków dla lepszego rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych dla 12 uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz 48 uczniów Gimnazjum Specjalnego w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym objęcie ich kompleksowym wsparciem w ramach projektu w okresie od 01.2013 r. do 07.2014 r.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

 

  • - Zmniejszenie zagrożenia przedwczesnego wypadnięcia z systemu oświaty u minimum 42 uczniów z klas VI Szkoły Podstawowej i II i III Gimnazjum z problemami  wychowawczo-psychologicznymi.
  • - Podniesienie poziomu wiedzy u minimum 42 uczniów z klasy VI Szkoły Podstawowej i II i III klasy Gimnazjum z zaległościami i opóźnieniami w nauce
  • - Zwiększenie motywacji do nauki u minimum 54 uczniów z klas VI SP i II i III klasy Gimnazjum objętych projektem
  • - Rozwój kompetencji kluczowych u minimum 54 uczniów z klas VI Szkoły Podstawowej i II i III klasy Gimnazjum
  • - Poprawa jakości i atrakcyjności nauczania poprzez doposażenie szkół w zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w pomoce i materiały dydaktyczne.

 

W ramach projektu „Nadążyć za światem” uczniowie Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym korzystaja z następujących form wsparcia:

1. Zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka angielskiego, języka niemieckiego, przyrody i informatyki

2. Zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych: zajęcia dziennikarskie, teatralne, turystyczne

3. Wsparcia i opieki psychologiczno-pedagoicznej


Doposażona została już w większości  baz dydaktyczna w sprzęt RTV, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne prowadzą nauczyciele na co dzień pracujący w ZPR w Brzegu Dolnym. Opiekę merytoryczną nad projektem sprawują: koordynator projektu z ramienia Beneficjenta Pani Barbara Głowiszyn oraz koordynator szkolny projektu Pani Mariola Adamska.

 

Koordynatorzy odpowiedzialni są za terminowość prowadzenia zajęć jak również całościową dokumentację merytoryczną i finansową projektu.

 

Projekt daje możliwość wyrównania zaległości w nauce przez podopiecznych Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych. Dostarcza nowe, pozytywne wzorce i doświadczenie. Podejmuje próbę zainteresowania uczniów własną przyszłością. Motywuje ich do poszukiwania pasji życiowych i zainteresowań. Projekt ze względu na specyfikę grupy docelowej kładzie naciski na zajęcia indywidualne i jednostkowe podejścia do Uczestników Projektu. W celu uatrakcyjnienia  nauki  przewidziano w projekcie  także wyjazdy edukacyjne do teatru, Humanitarium, rajdy i wycieczki rowerowe oraz wycieczkę Kraków -Wieliczka-Oświęcim na zakończenie projektu.

 

 

 

 

 

 

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 25
odwiedziny: 11745888

Informacja o finansowaniu projektu