Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Piecza zastępcza

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 stycznia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 32 ust. 1 , piecza zastępcza sprawowana jest w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców.  Główne priorytety pieczy zastępczej to:


1.  Realizacja planu pracy z rodziną lub gdy jest to niemożliwe - dążenie do przysposobienia dziecka.


2. Przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych.


3.  Zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych.

Rozróżniamy dwie  formy sprawowania pieczy tj. formę rodzinną i formę instytucjonalną.

Instytucjonalna piecza zastępcza może być sprawowana w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Na terenie powiatu wołowskiego pieczę instytycjonalną sprawują dwie placówki:


1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie

Organem prowadzącym jest Powiat Wołowski. Placówka realizuje zadania z zakresu:

- opieki całodobowej

- opieki doraźnej


W ramach POWTS działa Placówka Socjalizacyjna.

Nadrzędną zasadą jest skracanie pobytu dzieci w instytucjonalnej formie opieki. Realizowane są wszystkie możliwe działania mające na celu ich powrót do domów rodzinnych.


Więcej informacji o placówce dostępnych jest na stronie www.pwpow.pl


2. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Wiosna" w Krzydlinie Małej


Placówkę prowadzi Zgromadzenie Sióstr szkolnych de Notre Dame. Działa we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.

W ramach WPOW działają:

 Placówka Interwencyjna (PI) – dla dzieci od urodzenia do 3 roku życia (dla 20 dzieci)

- Placówka Socjalizacyjna (PS) dla dzieci do 12 roku życia (dla 30 dzieci).”


Pobyt dziecka w PI nie powinien trwać dłużej niż 3 miesiące, w wyjątkowych sytuacjach do 6 miesięcy.

Główne zadania placówki interwencyjnej to:

-  zapewnienie dzieciom doraźnej całodobowej opieki,
-  umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami w celu utrzymania więzi z rodziną,
-  podejmowanie starań o powrót dziecka do rodziny naturalnej,
- prowadzenie regulacji sytuacji prawnej dziecka w przypadku porzucenia lub przekazania dziecka przez matkę do adopcji z jednoczesnym przygotowaniem rodziny adopcyjnej lub zastępczej, aby dziecko jak najszybciej znalazło się w rodzinie.


Celem nadrzędnym Placówki Interwencyjnej  jest ochrona najmłodszych dzieci przed sieroctwem społecznym - dłuższym pobytem w domach małego dziecka oraz zapewnienie im jak najszybszego powrotu do rodziny naturalnej lub zastępczego środowiska rodzinnego.


Więcej informacji o placówce dostępnych jest na stronie: www.dzieci-wiosna.pl


Natomiast rodzinna piecza zastępcza sprawowana jest w ramach rodziny zastępczej, którą może być rodzina spokrewniona lub rodzina niespokrewniona, przy czym w tym drugim przypadku wyróżnić należy rodzinę zastępczą zawodową i niezawodową. Drugim rodzajem pieczy zastępczej sprawowanej w formie rodzinnej jest rodzinny dom dziecka.


Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

1. Dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej.

2. Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona.

3. Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego.

4. Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych.

5. Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

6. Przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

7. Zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

-  rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego
-  właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań
-  wypoczynku i organizacji czasu wolnego

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia. Na szkolenie kieruje oraz organizuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie cały czas poszukuje kandydatów do pełnia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej:

-   rodzin zastępczych niezawodowych
-   rodzin zastępczych zawodowych, w tym specjalistycznych i pełniących funkcję pogotowia rodzinnego
-  prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Każda z tych rodzin otrzymuje miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka umieszczonego w tej rodzinie.

Szczegółowych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 24 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00 lub pod numerem telefonu 71 389 53 00

Więcej informacji o pieczy zastępczej na stronie www.pcprwolow.pl
zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 25
odwiedziny: 11745888

Informacja o finansowaniu projektu