Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Powiatowa Rada Zatrudnienia

Zadania i kompetencje

Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy. Kadencja rady trwa cztery lata. W skład PRZ wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:

* terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,

* terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,

* społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,

* jednostek samorządu terytorialnego,

* organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

 

Do zakresu działania Powiatowej Rady Zatrudnienia należy:

1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;

2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;

3. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego powiatu na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;

4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;

5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;

6. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;

7. opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;

8. delegowanie przedstawiciela do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia;

9.  opiniowanie refundowania z Funduszu Pracy kosztów szkoleń specjalistycznych pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy u pracodawcy, który utworzył fundusz.

 

Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia

 

Grzegorz Łyczko - przewodniczący

Tomasz Lechki - zastępca przewodniczącego

Maciej Nejman

Paweł Pirek

Ryszard Mirytiuk

Kazimierz Mazurek

Krzysztof Ratajek

Katarzyna Nowak

Jerzy Truś

Jerzy Kołodziej

Zdzisław Pietrzak

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 26
odwiedziny: 11745889

Informacja o finansowaniu projektu