Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Programy stypendialne | Program "zDolny Śląsk"

Program stypendialny "zDolny Śląsk", zainicjowany został  w 2001 roku przez samorząd Dolnego Śląska i Fundację Edukacji Międzynarodowej. Była to pierwsza w Polsce inicjatywa pomagająca najzdolniejszej młodzieży obejmująca swoim zasięgiem całe województwo. W ciągu ostatnich dziesięciu lat, przyznano ponad 800 stypendiów, na łączną kwotę prawie 1 mln zł.

Program Stypendialny "zDolny Śląsk" skierowany jest do uzdolnionych uczniów dolnośląskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, których osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz za działalność społeczną zasługują na wyróżnienie.

Aby móc starać się o stypendium należy:

a) osiągać dobre wyniki w nauce,

b) cechować się wybitnymi zdolnościami w jednej z dziedzin: naukowa, sportowa, artystyczna lub działalność społeczną

c) posiadać ocenę bardzo dobrą lub celującą z przedmiotów szkolnych należących do dziedzin, w których aplikuje się o stypendium(z wyłączeniem aplikacji w ramach działalności społecznej),

d) udokumentować podejmowanie przez siebie działania wolontariackie na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego oraz przedstawić, w jaki sposób te działania przyczyniają się do włączania się rówieśników do działań prospołecznych,

e) spełniać pozostałe kryteria konkursu stypendialnego regulaminu (regulamin dostepny jest dopiero po ogłoszeniu naboru w danym roku. Przewaznie jest to lipiec - sierpień ).

Kandydat ubiegający się o stypendium, przesyła drogą pocztową na adres fundacji formularz zgłoszeniowy zwany wnioskiem stypendialnym, do którego należy dołączyć następujące dokumenty:

a) średnią ocen za ostatni rok (potwierdzona przez szkołę kandydata kopia świadectwa),

b) opinię charakteryzującą kandydata, wystawioną przez jedną z wymienionych osób: wychowawcę, opiekuna koła zainteresowań, opiekuna naukowego, dyrektora

szkoły, przedstawiciela organizacji społecznej itp.

c) dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata w danej dziedzinie.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy.


Więcej informacji na stronie Fundacji Edukacji Międzynarodowej www.fem.org.pl oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.pl

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 25
odwiedziny: 11745888

Informacja o finansowaniu projektu