Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktywizacja Zawodowa | Roboty publiczne

Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

 

Do wykonywania prac w ramach robót publicznych urząd pracy może skierować bezrobotnych spełniających jeden z warunków:

  • - bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu kontraktu socjalnego lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  • - bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
  • - bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
  • - bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
  • - bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
  • - bezrobotnych niepełnosprawnych.

 

Bezrobotni do 25 roku życia oraz bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu kontraktu socjalnego albo kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia, a także bezrobotni będący dłużnikami alimentacyjnymi w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, mogą zostać skierowani przez starostę, na zasadach dotyczących robót publicznych, do wykonywania przez okres do 6 miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy, w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej.

 

Więcej informacji na stronie www.pupwolow.pl

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 26
odwiedziny: 11745889

Informacja o finansowaniu projektu