Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Projekty konkursowe | „Równe szanse równy start”

 

Powiat Wołowski realizuje edukacyjny Projekt konkursowy pn. „Równe szanse równy start” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 31.03.2014 r. zakończyły się negocjacje w zakresie realizacji przez Powiat Wołowski kolejnego już projektu konkursowego pn. „Równe szanse równy start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotowy projekt będzie realizowany w Zespole Szkół Specjalnych  w Lubiążu w ramach  Priorytetu IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup  o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.  Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 64 uczniów  (25K, 39 M) o specjalnych potrzebach edukacyjnych, mających problemy w nauce, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty poprzez wdrożenie kompleksowego programu ukierunkowanego na niwelowaniu zdiagnozowanych deficytów i rozwoju kompetencji kluczowych. W celu osiągniecia celu głównego zaplanowano realizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania, wsparcie i opiekę pedagogiczno – psychologiczną oraz doradztwo zawodowe. Zajęcia stacjonarne będą uzupełniane zajęciami wyjazdowymi, tj. wycieczkami,  rajdami, wyjściami na basen, kina i teatru. Projekt jest  realizowany w okresie od 01.03.2014 r. do 30.06.2015 r., a kwota dofinansowania wyniesie 257 279 zł.

 

 

Projekt "RÓWNE SZANSE RÓWNY START" w  Zespole Szkół Specjalnych w Lubiążu

 

Od kwietnia 2014 roku w  Zespole Szkół Specjalnych w Lubiążu  realizowany jest projekt "RÓWNE SZANSE RÓWNY START". Projekt skierowany jest wyłącznie do wychowanków tej placówki, a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Środki finansowe na realizację projektu pozyskane zostały dzięki staraniom i zaangażowaniu Powiatu Wołowskiego.  Z względu na specyfikę  szkoły (uczniowie są  równocześnie pacjentami szpitala psychiatrycznego w Lubiążu)  oraz poważne braki edukacyjne w ramach projektu uczniowie będą mogli nadrobić zaległości programowe  z przedmiotów  edukacyjnych.  Zajęcia wyrównawcze prowadzone są we wszystkich poziomach nauczania – od szkoły podstawowej po klasy liceum ogólnokształcącego. W ramach projektu odbywają się zajęcia wyrównawcze z języków obcych oraz przedmiotów  matematyczno - przyrodniczych.  Ponadto w ramach projektu przewidziane są zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności wychowanków placówki. W ramach rozwijania zainteresowań i uzdolnień zorganizowano grupy, w których przewidziano zajęcia sportowe, turystyczne ale także rozwijające zainteresowania literacko-dziennikarskie. W okresie realizacji projektu zaplanowanych jest szereg atrakcyjnych wycieczek dla uczestników projektu. Między innymi zaplanowano wycieczki w Karkonosze, rowerowe, zwiedzanie muzeów, wystaw, wyjazdy do teatru, kina oraz na basen.  Znacząca część projektu obejmuje działania skierowane do uczniów z zaburzeniami społecznymi. W związku z tym odbywają się zajęcia terapeutyczno- pedagogiczne oraz warsztaty profilaktyczne z zakresu uzależnień.  Założeniem projektu jest również udzielenie pomocy w przygotowaniu wychowanków do wyboru przyszłego zawodu i projektowaniu kariery zawodowej.
W tym celu w ramach działań powołany został Szkolny Ośrodek Kariery w ramach doradztwa zawodowego. Realizacja projektu sprawiła, że placówka wzbogaciła się o szereg pomocy dydaktycznych, nowoczesny sprzęt informatyczno-multimedialny oraz  sportowo- turystyczny.

Informację o szczegółach realizacji projektu można się odnaleźć na stronie internetowej projektu przygotowanej specjalnie przez uczniów

www.rowne-szanse-rowny-start.zss-lubiaz.pl oraz na stronie internetowej szkoły www.zss-lubiaz.pl.

Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2015 roku.


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn. „Równe szanse równy start” współfinansowanego z EFS, w ramach, którego planowany jest zakup 10 rowerów (5 x rower damski + 5 x rower męski).

 

http://bip.powiatwolowski.pl/?przetargi=1&rok=2014&mc=5&eid=1398

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.05.2014 r.

dotyczące usługi organizacji wycieczek dla uczestników projektu pn.: „Równe szanse równy start” i ich opiekunów

http://bip.powiatwolowski.pl/?przetargi=1&rok=2014&mc=5&eid=1393

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na przeprowadzenie diagnoz psychologiczno - pedagogicznych w ramach projektu pn. „Równe szanse równy start” realizowanego przez Powiat Wołowski


http://bip.powiatwolowski.pl/?przetargi=1&rok=2014&mc=5&eid=

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie diagnoz psychologiczno - pedagogicznych w ramach projektu pn. „Równe szanse równy start” realizowanego przez Powiat Wołowski

 

http://bip.powiatwolowski.pl/?przetargi=1&rok=2014&mc=5&eid=1386

 

 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę zestawu multimedialnego

Załącznik


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W ramach projektu „Równe szanse równy start” ogłoszone zostaje zapytanie ofertowe na dostawę zestawu multimedialnego.

Szczegóły w załącznikach poniżej:

 

Zapytanie ofertowe

 

Formularz ofertowy

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 6.05.2014 r. dot. wyboru ofert
na dostawę pomocy dydaktycznych, zestawu interaktywnego, sprzętu sportowego/rekreacyjnego i materiałów piśmienniczych oraz narzędzi diagnostycznych do prowadzenia diagnoz

Załącznik

 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę pomocy dydaktycznych, zestawu interaktywnego, sprzętu sportowego/rekreacyjnego i materiałów piśmienniczych oraz narzędzi diagnostycznych  do prowadzenia diagnoz.

 

Załacznik

 

 

 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę sprzętu komputerowego, fotograficznego, przenośnego sprzętu RTV oraz ekranu projekcyjnego.

 

Załącznik

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.04.2014 r.
dotyczące dostawy pomocy dydaktycznych, zestawu interaktywnego, sprzętu sportowego/rekreacyjnego i materiałów piśmienniczych oraz narzędzi diagnostycznych do prowadzenia diagnoz

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Formularz Ofertowy

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.04.2014 r.
dotyczące dostawy sprzętu komputerowego, fotograficznego, przenośnego sprzętu RTV oraz ekranu projekcyjnego

 

Zapytanie ofertowe

 

Formularz Ofertowy

 

 

 

 

 

Wołów, 17.04.2014 r.

 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. rekrutacji, monitoringu i obsługi projektu pn. „Równe szanse równy start”

realizowanego przez Powiat Wołowski

 

Powiat Wołowski informuje, iż w ramach realizowanego projektu pn.: „Równe szanse równy start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,               w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 8 kwietnia 2014 r., na w/w zadanie otrzymał następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa oferenta, adres, NIP

Podsumowanie

1.

Henryka Rewak, Lubiąż, ul. Mickiewicza 1, 56- 100 Wołów

Oferta ważna

 

Jedynym kryterium oceny była najkorzystniejsza, tj. najniższa cena (wartość brutto) zadania za 1 miesiąc Porównanie otrzymanych ofert przedstawia się następująco:

 

Lp.

Nazwa oferenta, adres, NIP

Cena brutto za 1 miesiąc

1.

Henryka Rewak, Lubiąż, ul. Mickiewicza 1, 56- 100 Wołów

1 600

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Henryki Rewak, zam. Lubiąż, ul. Mickiewicza 1, 56- 100 Wołów z ceną ofertową 1 600,00 zł brutto (stawka za 1 miesiąc). Wartość całego zadania brutto: 24 000,00 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).

 

Przedstawione wyżej oferty są jednocześnie jedynymi złożonymi, zgodnymi z treścią zapytania ofertowego i nie podlegającymi odrzuceniu.

 

 

Wicestarosta

/-/ Grzegorz Łyczko

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

o zaproszeniu do składania ofert na pełnienie funkcji specjalisty ds. rekrutacji, monitoringu       i obsługi projektu pn.: „Równe szanse równy start” realizowanego przez Powiat Wołowski

 

Ogłoszenie specjalista ds. rekrutacji, monitoringu i obsługi projektu

 

wzór umowy

 

oferta na specjaliste ds. rekrutacji, monitoringu i obsługi projektu

 

Oświadczenie  dot. objęcia ubezpieczeniem społecznym i odprowadzenie składek ZUS

 

Oświadczenie o zatrudnieniu

 

Oświadczenie o zaangażowaniu w Projekty realizowane w ramach NSRO

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 25
odwiedziny: 11745888

Informacja o finansowaniu projektu