Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Projekty konkursowe | Rozwiń skrzydła edukacji

Miło nam poinformować,  że projekt „Rozwiń skrzydła edukacji” otrzymał dofinansowanie. Jesteśmy pierwsi w subregionie J. Lista rankingowa na stronie:

 

http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-dla-poddzialania-10-2-1-zapewnienie-rownego-dostepu-do-wysokiej-jakosci-edukacji-podstawowej-gimnazjalnej-i-ponadgimnazjalnej-konkurs-horyzontalny-i-osi/

 

 

Projekt  „Rozwiń skrzydła edukacji” będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014-2020, Os Priorytetowa: 10 Edukacja, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej –Poddziałanie: 10.2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r. w 4 szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski, tj.: Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, Liceum Ogólnokształcącym w Wołowie, Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie oraz Zespole Szkół Specjalnych w Lubiążu.

Całkowita wartość projektu wynosić będzie 1 094 394,00 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 976 964,00 zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie u 374 uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, podniesienie kwalifikacji  u 55 nauczycieli oraz doposażenie 4 placówek szkolnych w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

W ramach projektu dla uczniów zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia  z zakresu ICT, języka obcego oraz przedmiotów matematyczno–przyrodniczych. W ramach poprawy dostępności , jakości i efektywności usług świadczonych w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego utworzone zostaną 3 Szkolne Punkty Informacji i Kariery. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzone będą, w ramach realizacji programów edukacyjno-terapeutycznych zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz zajęcia specjalistyczne.

W projekcie zakłada się ponadto podwyższenie kwalifikacji i kompetencji   nauczycieli  pod kątem kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (TIK), właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Dzięki udziałowi w projekcie będzie możliwe doposażenie szkół w nowe pomoce dydaktyczne, w tym m. in na zakup nowych komputerów, tablic interaktywnych. W Zespole Szkól Specjalnych i Placówek Oświatowych powstanie nowa sala doświadczeń świata, która służyć będzie aktywizacji lub wyciszaniu wybranych obszarów percepcji za pomocą światła, dźwięków, muzyki oraz różnorodnych zabawek rozwijających zdolności poznawcze.

 

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 25
odwiedziny: 11745888

Informacja o finansowaniu projektu