Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Programy stypendialne | "Sprawny uczeń"

„SPRAWNY UCZEŃ” 2012/2013 – termin naboru wniosków został wydłużony do dn. 14 września 2012 r.
W roku szkolnym 2012/2013 po raz kolejny przyjmowane są wnioski na stypendia Marszałka Województwa w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym „Sprawny uczeń”.
O wsparcie stypendialne w wysokości 1.000 zł / ucznia mogą się ubiegać niepełnosprawni uczniowie z terenu całego Dolnego Śląska, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
- zamieszkują na obszarze województwa dolnośląskiego,
- posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
- realizują obowiązek szkolny na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkół policealnych),
- pochodzą z rodziny, w której dochód w przeliczeniu na jednego członka nie przekracza kwoty 351 zł.

 

Stypendia mogą być przeznaczone na:
- zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę;
-uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy, kolonie);
-koszty związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament);
-kursy doszkalające w zakresie programu nauczania oraz kursy językowe;
-wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych;
-opłaty za naukę (czesne);
-zakwaterowanie;
-dojazdy do szkoły.

Wnioski należy składać w terminie do 14 września br.  za pośrednictwem poczty na adres:
Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (pok. nr 208, I piętro) ul. Ostrowskiego 7,  53-238 Wrocław  lub
osobiście w sekretariacie Departamentu.
O PRZYJĘCIU WNIOSKU DECYDUJE DATA WPŁYWU DO URZĘDU NA ADRES WSKAZANY POWYŻEJ!
W przypadku przesłania pocztą, kopertę należy opatrzyć opisem:
nazwisko i adres osoby składającej wniosek z dopiskiem „Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia - Sprawny uczeń”.
Wnioski do pobrania na stronie www.umwd.pl zakładka (NIE)PEŁNOSPRAWNI
(programy i zadania – dokumenty)
Informacje można uzyskać dzwoniąc na nr 71/770-41-53; 71/770-41-48; 71/770-41-46
ZAPRASZAMY

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 25
odwiedziny: 11745888

Informacja o finansowaniu projektu