Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Programy stypendialne | Stypendium Rady Powiatu Wołowskiego

Program stypendialny przyjęty został  uchwałą Nr XI/69/07 Rady Powiatu Wołowskiego w dnia 28 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programy wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazajlnych prowadzonych przez Powiat Wołowski".

"Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wołowski" adresowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów, kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski.

Celem programu jest:

1) promowanie uczniów uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce, kulturze i sztuce oraz sporcie osiąganych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat,

2) materialne wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów w danym roku szkolnym,

3) zwiększenie motywacji uczniów do poszerzenia wiedzy oraz rozwijania swoich umiejętności, zdolności i talentów artystycznych,

4) zachęcenie młodzieży do uczestnictwa w konkursach, zawodach i olimpiadach na szczeblu województwa, makroregionu i ogólnopolskim, a tym samym promowania Powiatu Wołowskiego.

Wyróżniamy trzy rodzaje stypendiów:

1) stypendium naukowe - przeznaczone dla uczniów posiadających szczególne osiągnięcia w określonej dziedzinie wiedzy (laureaci olimpiad przedmiotowych przynajmniej na szczeblu wojewódzkim: publikacje w czasopismach popularno-naukowych, udział w badaniach naukowych),

2) stypendium artystyczne - dla uczniów wybitnie uzdolnionych w jednej z dziedzin kultury i sztuki,

3) stypendium sportowe - za osiągnięcia w co najmniej jednej dyscyplinie sportowej potwierdzone wysokimi wynikami sportowymi.

Ilość stypendiów w poszczególnych kategoriach oraz ich wysokość na dany rok szkolny ustala Zarząd Powiatu Wołowskiego planując odpowiednie środki finasowe w budżecie powiatu.

 

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły (placówki), po akceptacji Rady Pedagogicznej.

Do wniosku załącza się:

 

1) kopię świadectwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

2) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne,

3) opinię dyrektora szkoły/ placówki.

 

Terminy

Termin składania wniosków o przyznanie stypendiów za pierwszy semestr upływa 28 lutego, a za drugi  15 września.

 

Poniżej zamieszczamy formularz wniosku o przyznanie stypendium Rady Powiatu Wołowskiego.

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 25
odwiedziny: 11745888

Informacja o finansowaniu projektu