Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

UWAGA! Zmiany przepisów o stowarzyszeniach

Nowa formuła stowarzyszeń  po  zmianach

Zmiany wynikające z nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach z dnia 25 września 2015 r. zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r., Poz. 1923. Stan prawa w zakresie funkcjonowania stowarzyszeń obowiązuje od 20 maja 2016 r.

 

Po pierwsze dokonano zmiany brzmienia art.1 ust.2 Prawa o stowarzyszeniach (dalej PoS), która spowodowała, że możliwość zrzeszania się w ramach stowarzyszeń jest ograniczona w swojej istocie jedynie do przepisów Konstytucji RP, a konkretnie art.58 ust.1 i ust.2 zd.1 – który zapewnia wolność zrzeszania się ograniczoną jedynie w przypadku, gdyby cel lub działalność takiego podmiotu były sprzeczne z Konstytucją i ustawami.

 

Po drugie bardzo istotna zmianą jest w art.2 ust.3 PoS, wprowadzona możliwość zatrudniania jako pracowników stowarzyszenia także poszczególnych członków, którzy je tworzą. Wprowadzono możliwość wynagradzania członków Zarządu w zakresie czynności związanych z pełnioną przez nich funkcją. Przepis dopuszczający tę możliwość został dodany do art.10 PoS, który określa podstawowe elementy statutu. Nowelizacja określiła również sposób reprezentacji stowarzyszenia w umowach między nim samym a członkami Zarządu – zgodnie z dodanym w art.11 ust.4 jest nim członek organu kontroli wewnętrznej, którego ten organ wskazuje w swojej uchwale lub pełnomocnik wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków (Zebranie Delegatów). Jeżeli chodzi o podstawowe elementy statutu, jakie powinien on uregulować, ustawodawca doprecyzował art.10 ust.1 pkt 6 wskazując, że należy określić warunki ważności uchwał „władz” stowarzyszenia, przez co trzeba rozumieć wszystkie organy statutowe, działające w danym podmiocie.

 

Po trzecie sporą ilość miejsca zajmuje nowa regulacja dotycząca tworzenia i funkcjonowania jednostek terenowych w stowarzyszeniach, która zastąpił  dotąd regulację art.10 ust.2. Przepisy przed 20 maja 2016 odsyłały  całość decyzji co do zasad funkcjonowania tych jednostek do statutu. Po 20  maja 2016 r. ta dowolność się skończyła, bowiem znowelizowane PoS określa:

 

a/ Podstawowe elementy regulacji statutowej, jakie dotyczą terenowych jednostek organizacyjnych zarówno w przypadku, gdy nie posiadają , jak i gdy będą chciały uzyskać odrębną osobowość prawną (dodany art.10a ust.1-3);

 

b/ zasady zgłaszania i wykreślania tych jednostek z Krajowego Rejestru Sądowego (dalej KRS) oraz momentu rozpoczęcia działalności (art.10a ust.4-6);

 

c/ wprowadzania w tych jednostkach zarządu komisarycznego zgodnie z dodanym art.10b (statut musi wskazywać organ władny podjąć stosowną uchwałę)oraz procedur likwidacji jednostki terenowej o osobowości prawnej (art.10a ust.7).

 

Po czwarte uległy zmianie zasady procesu rejestrowego stowarzyszeń, które w sposób znaczny korzystają z  zasady ustanowionej Konstytucją RP w art.58 ust.2 zd.2 i ust.3. Dokonano zmiany nie tylko ilościowe, ale i jakościowe, ponieważ zgodnie z nowym brzmieniem art.9 PoS do założenia tzw. stowarzyszenia rejestrowego wystarczy 7 osób, a nie jak odtąd 15 osób.

 

Wprowadzono dwie możliwości  wybrania w procesie tworzenia stowarzyszenia dwóch dróg, czyli wybrania komitetu założycielskiego albo od razu władz stowarzyszenia. Na początku daje  się zauważyć niespójność art.9 z nowym brzmieniem art.12 – zgodnie z nim wniosek o wpis do KRS składa Zarząd , a nie komitet założycielski.

 

Wprowadzono nowe brzmienie art.17 ust.1, który ostatecznie rozstrzyga moment rozpoczęcia działalności stowarzyszenia, wyjaśniając iż staje się to możliwe po dokonaniu wpisu w KRS.

 

Natomiast w nowym brzmieniu art.21 PoS ustawodawca wprowadził nowy zapis dla sądu badającego zmiany statutowe – zgodności dokonanych zmian z obowiązującym statutem. Bardzo ważny okazuje się zapis art.25 ust.3 w nowym brzmieniu, ponieważ zmusza organ nadzorujący do uzasadnienia swych żądań, co do tej pory nie było jego obowiązkiem; efektem będzie zmniejszenie swobody organu nadzoru, który będzie musiał dokonać oceny istniejącego stanu faktycznego i prawnego oraz wykazać konieczność podjęcia działań wkraczających w działalność odrębnego pod względem prawnym podmiotu.

 

Od 20 maja 2016 r. jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach będzie mógł przedłużyć okres, na jaki ustanowiono kuratora, jednak nie dłużej niż o 6 m-cy. Wprowadzono także możliwość sądowego rozwiązania stowarzyszenia na wniosek kuratora.

 

Po piąte wprowadzono nowe rozwiązania  dla stowarzyszeń zwykłych (art.40 ust.1a-1c, ust.3 i 4 w nowym brzmieniu oraz dodane ust.4-6; art.40a i 40b; nowe brzmienie art.41 i 42 oraz dodane art.41a). Wprowadzono możliwość wyboru pomiędzy regulaminowym określeniem przedstawiciela reprezentującego podmiot a powołaniem

Zarządu (trzeba określić tryb jego działalności) oraz poszerzono zakres niezbędnych regulacji w regulaminie o dokonywanie jego zmian, sposób nabycia i utraty członkostwa i trybu rozwiązania stowarzyszenia zwykłego. Będzie można ustanowić Organ Kontroli Wewnętrznej i określić tryb jego działania. Stowarzyszenie zwykłe również swą działalność może rozpocząć z chwilą wpisu do ewidencji, którą to czynność ustawodawca poddał od tej chwili kontroli sądom administracyjnym w zakresie bezczynności organu. Nowością jest zniesienie zakazu łączenia się stowarzyszeń zwykłych w związki stowarzyszeń oraz najważniejsze rozszerzenie katalogu środków mogących stanowić dochód stowarzyszeń zwykłych np. o darowizny, spadki, ofiarność publiczną i możliwość otrzymywania dotacji. Jednocześnie ustanowiono zasadę udzielania pełnomocnictwa dla przedstawiciela reprezentującego albo Zarządu do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, których katalog wprowadza dodany art.41a ust.3. Odrębną kwestią jest możliwość przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w tzw. stowarzyszenie rejestrowe w momencie, gdy liczy minimum 7 osób. Regulacja tego procesu odbywa się  na zasadach opisanych w dodanych do PoS art.42a-42e (art.1 pkt.22 ustawy nowelizującej).  Proces ten odbywa się bez postępowania likwidacyjnego, a z chwilą wpisu do KRS wstępuje nowe stowarzyszenie we wszystkie prawa i obowiązki stowarzyszenia zwykłego. Proces przekształcania obowiązuje od  1 stycznia 2017 r. (art. 12 ustawy nowelizującej).

 

Po szóste dwie dodatkowe kwestie, które wynikają z prezentowanej nowelizacji.

 

Chodzi o wprowadzenie zasad odpowiedzialności członków Zarządu, w tym o charakterze majątkowym, podejmowanych na rzecz stowarzyszenia w okresie przed jego wpisem do KRS (art.17 ust.2 w nowym brzmieniu). Wprowadzono również zasady odpowiedzialności za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego, które obowiązywać będą wszystkich jego członków, zgodnie z dodanymi ust.1b i 1c w art.40 PoS. Warto zwrócić także uwagę na zmiany w ustawie – Ordynacja podatkowa (art.5 ustawy nowelizującej) i jej znowelizowanego przepisu art.116a.

 

Drugą kwestią jest obowiązek ustawowy dla wszystkich stowarzyszeń, działających na podstawie dotychczasowych przepisów, dostosowania statutów do nowego brzmienia ustawy PoS, nadanego nowelą z dnia 25 września 2015 r., na co ustawodawca wyznaczył maksymalny czas 24 miesięcy, czyli do dnia 19 maja 2018 r.

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 26
odwiedziny: 11745889

Informacja o finansowaniu projektu